BOEKINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


De verhuur is alléén van zaterdag tot zaterdag.

Alle prijzen zijn inclusief kosten voor elektra, gas, water, eindschoonmaak en bedlinnen. U dient hiervoor niets meer af te rekenen bij vertrek. De reserveringskosten bedragen € 22,–. U wordt aangeraden het annuleringsrisico te verzekeren. Dit kunt u doen via onze administratie.

Elke bungalow beschikt over een zitkamer, volledig ingerichte keuken, badkamer met douche en toilet, een terras met tuinstoelen en een buitentafel.
In de periode 28/06 – 30/09 2014 zijn géén huisdieren toegestaan. Buiten deze periode is het in een beperkt aantal bungalows toegestaan een huisdier te hebben. U dient dit vooraf te melden. De kosten voor de extra schoonmaak bedragen € 35,– per boeking.  De auto kan bij de bungalow worden geparkeerd.

De bungalows kunnen worden betrokken op de eerste dag van de huurperiode vanaf 14.00 uur. De beheerder laat per bungalow niet meer personen in het park toe dan het maximum aantal waarvoor de bungalow is verhuurd. De bungalows moeten op de laatste dag van de huurperiode voor 10.00 uur zijn ontruimd en dienen opgeruimd en bezemschoon te worden achtergelaten.

De inventaris is compleet. Dekbedovertrekken, onderlakens en slopen zijn aanwezig en inclusief de huursom. Thee- handdoeken en badlakens dient u zelf mee te nemen. Kinderbedjes, kinderstoelen en boxen zijn te huur à € 5,00 per stuk per week, deze dienen van tevoren te worden gereserveerd. Beddegoed voor kinderbedjes dient u zelf mee te nemen.

In de wasruimte bij de beheerderswoning kunt u tegen vergoeding gebruik maken van de wasmachines en drogers. Bij de beheerder is een BBQ tegen een borg te gebruiken.

Boekinsprocedure

Indien aan uw aanvraag kan worden voldaan, ontvangt u een toewijzing met een voorlopig bungalownummer, met de nota van de binnen 3 weken te betalen kosten. Deze kosten bedragen de de helft van de totale huursom, plus de administratiekosten en de kosten van eventueel extra gekozen opties. Indien de toewijzing geschiedt binnen 6 weken vóór de eerste dag van de huurperiode, dient de gehele huursom (met de extra kosten) terstond te worden voldaan.
De toewijzing is eerst geldig na ontvangst van de eerste betaling door de verhuuradministratie.

Uiterlijk 6 weken vóór de eerste dag van de huurperiode dient het restant (van 50%) van de huursom te zijn betaald, waarna de aanvrager de woningcheque krijgt toegezonden. Tegen de woningcheque wordt door de beheerder van “Sole Mio” de sleutel van de bungalow afgegeven.

Borg

Bij aankomst dient u de beheerder € 50,00 borg te betalen, die aan het eind van uw verblijf wordt terugbetaald onder aftrek van eventueel gemaakte kosten.

BOEKINGS- en ANNULERINGSVOORWAARDEN


TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van de verhuurder. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de huurder schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan in de vorm van een factuur.

Het aanbod van de verhuurder is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan.

De huurder verstrekt het verhuurkantoor voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de verhuurder niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

BETALING.

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50 % van de totale overeengekomen huursom de plus eventuele kosten te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van het verhuurkantoor.

Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door de verhuuradministratie schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

WIJZIGINGEN DOOR DE HUURDER.

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder wijziging daarvan verzoeken. Tot 42 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de verhuuradministratie worden bevestigd.
Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.

ANNULERING DOOR DE HUURDER.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de overeengekomen aanbetaling.
  Het verhuurkantoor zal zich inspannen een nieuwe huurder te vinden. Als dit slaagt, ontvangt
  de huurder de aanbetaling volledig terug onder aftrek van de reserveringskosten en
  administratiekosten.
 • bij annulering vanaf de 42ste dag vóór de vertrekdag: de volle reissom.


OPZEGGING DOOR DE VERHUURDER.

De verhuurder heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de verhuurder aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Indien de oorzaak van de opzegging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder.
Indien de oorzaak van de opzegging aan de verhuurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de verhuurder.
Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de huurder noch aan de verhuurder kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
Indien de reisorganisator zich door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

WIJZIGING DOOR DE VERHUURDER.

Indien de huurder geen expliciete voorkeur voor een bepaalde bungalow heeft aangegeven tijdens de totstandkoming van de boeking, is verhuurder vrij om tot op het moment van aankomst een andere vergelijkbare bungalow van hetzelfde type toe te wijzen. Dit ter optimalisatie van de bezetting en ter beperking van tussentijdse verhuizingen op wisseldagen.

De verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Deze deelt hij binnen 3 werkdagen aan de huurder mee. De huurder kan de wijziging(en) afwijzen.

Indien de oorzaak van de wijziging aan de verhuurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de verhuurder.

Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de huurder noch aan de verhuurder kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

In geval van wijziging doet de verhuurder de huurder indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 werkdagen. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

 • de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 • de aard en klasse van de accommodatie;
 • de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.


AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT.

De verhuurder is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de huurder op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Indien het verblijf niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is de huurder verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de verhuurder.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is de verhuurder verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de huurder; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de verhuur begrepen diensten is betrokken; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de verhuurder of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.


HULP EN BIJSTAND.

De verhuurder is naar gelang de omstandigheden verplicht de huurder hulp en bijstand te verlenen, indien het verblijf niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de verhuurder, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.

Indien de oorzaak aan de huurder is toe te rekenen, is de verhuurder tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de huurder.

UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER.

De verhuurder is niet aansprakelijk indien en voorzover de huurder zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Indien de verhuuder jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande is de aansprakelijkheid van de verhuurder voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de huurder beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

De uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de verhuurder gelden ook ten behoeve van werknemers van de verhuurder, het
boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.

VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER.

De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van het verblijf en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder of naar het gestelde in het parkreglement.

De huurder die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat andere huurders daardoor in sterke mate worden gehinderd, kan door de verhuurder van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

De huurder is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen.

Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

KLACHTEN.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen.
Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het verblijf, moet deze onverwijld worden gemeld bij de verhuuradministratie.

Indien achteraf blijkt dat de huurder niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en de verhuurder dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de huuder deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de beheerder of, indien dit onmogelijk is, bij de verhuuradministratie.

Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de verhuuradministratie.

Op alle geschillen tussen de verhuurder en de huurder is Nederlands recht van toepassing.