[dopbsp id=”1″]

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de website www.solemio.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd en/of niet meer juist is. Het verhuurkantoor en Sole Mio kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik van de internetsite www.solemio.nl.

Copyright 2013 BUNGALOWPARK “SOLE MIO”.

 

Disclaimer

Die Zusammensetzung der Website www.solemio.nl  wurde sorgfältig zusammengestellt, jedoch ist es möglich, dass die Informationen veraltet und / oder nicht mehr korrekt sind. Die Vermietungsverwaltung und Sole Mio übernimmt jedoch keine Haftung für Folgen der Benutzung der Website www.solemio.nl.

Copyright 2013 BUNGALOWPARK “SOLE MIO”.

Privacy Statement Verhuurkantoor ‘Sole Mio’

Het verhuurkantoor houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegeven.

Gegevens die door de huurder verstrekt worden

Het verhuurkantoor kan de gegevens die door de huurder verstrekt worden, voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verwerken van de boeking.
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de huurovereenkomst, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin betalingsgegevens vermeld staan.
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van informatie, een tip of wetenswaardigheid etcetera, waarvan het verhuurkantoor denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle en zinvolle website voor de klant.

 

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de huurder aan het Verhuurkantoor zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij na expliciete toestemming (b.v. ter afsluiting van een annuleringspolis).

Er is echter één uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om deze gegevens te verstrekken.

Aanpassing van klantgegevens

De huurder heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Het verhuurkantoor kan de huurder in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door het verhuurkantoor voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

 

Datenschutzerklärung Mietverwaltung ‘Sole Mio’

Die Mietverwaltung hält sich an das Datenschutzgesetz.

Informationsdaten vom Mieter

Das Vermietungsbüro kann die Daten vom Mieter für folgende Zwecke benutzen:

 • Zu Zwecken der Reservierung.
 • Das Versenden einer oder mehrerer Mails, die sich auf den Mietvertrag beziehen, einschließlich Mails die zu Zahlungszwecken dienen.
 • Die (gelegentliche) Zusendung von Informationen, wie z.B. Tipps oder Wissenswertes usw., wovon die Vermietungsverwaltung annimmt, dass dies eine erfolgreiche und sinnvolle Website für den Kunden sein kann.

 

Informationen an Dritte

Daten die der Mieter dem Vermieter zur Verfügung gestellt hat dürfen nie ohne ausdrückliche Genehmigung (z.B.  zum Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung) an Dritte weitergeleitet werden. Ausnahme hiervon: Wenn ein Gerichtsbeschluss  erlassen wird, um diese Informationen auszuliefern.

Anpassung der Kundendaten

Der Mieter besitzt das Recht, die erteilten Angaben jederzeit zu  ändern. Das Vermietungsbüro kann in einem solchen Fall  die Änderungen  in einer bestimmten Form vorschreiben und in bestimmten Fällen um die Vorlagen eines Ausweises verlangen.

Algemene Voorwaarden

 

BOEKINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


De verhuur is alléén van zaterdag tot zaterdag.

Alle prijzen zijn inclusief kosten voor elektra, gas, water, eindschoonmaak en bedlinnen. U dient hiervoor niets meer af te rekenen bij vertrek. De reserveringskosten bedragen € 22,–. U wordt aangeraden het annuleringsrisico te verzekeren. Dit kunt u doen via onze administratie.

Elke bungalow beschikt over een zitkamer, volledig ingerichte keuken, badkamer met douche en toilet, een terras met tuinstoelen en een buitentafel.
In de periode 28/06 – 30/09 2014 zijn géén huisdieren toegestaan. Buiten deze periode is het in een beperkt aantal bungalows toegestaan een huisdier te hebben. U dient dit vooraf te melden. De kosten voor de extra schoonmaak bedragen € 35,– per boeking.  De auto kan bij de bungalow worden geparkeerd.

De bungalows kunnen worden betrokken op de eerste dag van de huurperiode vanaf 14.00 uur. De beheerder laat per bungalow niet meer personen in het park toe dan het maximum aantal waarvoor de bungalow is verhuurd. De bungalows moeten op de laatste dag van de huurperiode voor 10.00 uur zijn ontruimd en dienen opgeruimd en bezemschoon te worden achtergelaten.

De inventaris is compleet. Dekbedovertrekken, onderlakens en slopen zijn aanwezig en inclusief de huursom. Thee- handdoeken en badlakens dient u zelf mee te nemen. Kinderbedjes, kinderstoelen en boxen zijn te huur à € 5,00 per stuk per week, deze dienen van tevoren te worden gereserveerd. Beddegoed voor kinderbedjes dient u zelf mee te nemen.

In de wasruimte bij de beheerderswoning kunt u tegen vergoeding gebruik maken van de wasmachines en drogers. Bij de beheerder is een BBQ tegen een borg te gebruiken.

Boekinsprocedure

Indien aan uw aanvraag kan worden voldaan, ontvangt u een toewijzing met een voorlopig bungalownummer, met de nota van de binnen 3 weken te betalen kosten. Deze kosten bedragen de de helft van de totale huursom, plus de administratiekosten en de kosten van eventueel extra gekozen opties. Indien de toewijzing geschiedt binnen 6 weken vóór de eerste dag van de huurperiode, dient de gehele huursom (met de extra kosten) terstond te worden voldaan.
De toewijzing is eerst geldig na ontvangst van de eerste betaling door de verhuuradministratie.

Uiterlijk 6 weken vóór de eerste dag van de huurperiode dient het restant (van 50%) van de huursom te zijn betaald, waarna de aanvrager de woningcheque krijgt toegezonden. Tegen de woningcheque wordt door de beheerder van “Sole Mio” de sleutel van de bungalow afgegeven.

Borg

Bij aankomst dient u de beheerder € 50,00 borg te betalen, die aan het eind van uw verblijf wordt terugbetaald onder aftrek van eventueel gemaakte kosten.

BOEKINGS- en ANNULERINGSVOORWAARDEN


TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van de verhuurder. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de huurder schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan in de vorm van een factuur.

Het aanbod van de verhuurder is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan.

De huurder verstrekt het verhuurkantoor voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de verhuurder niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

BETALING.

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50 % van de totale overeengekomen huursom de plus eventuele kosten te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van het verhuurkantoor.

Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door de verhuuradministratie schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

WIJZIGINGEN DOOR DE HUURDER.

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder wijziging daarvan verzoeken. Tot 42 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de verhuuradministratie worden bevestigd.
Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.

ANNULERING DOOR DE HUURDER.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de overeengekomen aanbetaling.
  Het verhuurkantoor zal zich inspannen een nieuwe huurder te vinden. Als dit slaagt, ontvangt
  de huurder de aanbetaling volledig terug onder aftrek van de reserveringskosten en
  administratiekosten.
 • bij annulering vanaf de 42ste dag vóór de vertrekdag: de volle reissom.


OPZEGGING DOOR DE VERHUURDER.

De verhuurder heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de verhuurder aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Indien de oorzaak van de opzegging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder.
Indien de oorzaak van de opzegging aan de verhuurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de verhuurder.
Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de huurder noch aan de verhuurder kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
Indien de reisorganisator zich door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

WIJZIGING DOOR DE VERHUURDER.

Indien de huurder geen expliciete voorkeur voor een bepaalde bungalow heeft aangegeven tijdens de totstandkoming van de boeking, is verhuurder vrij om tot op het moment van aankomst een andere vergelijkbare bungalow van hetzelfde type toe te wijzen. Dit ter optimalisatie van de bezetting en ter beperking van tussentijdse verhuizingen op wisseldagen.

De verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Deze deelt hij binnen 3 werkdagen aan de huurder mee. De huurder kan de wijziging(en) afwijzen.

Indien de oorzaak van de wijziging aan de verhuurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de verhuurder.

Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de huurder noch aan de verhuurder kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

In geval van wijziging doet de verhuurder de huurder indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 werkdagen. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

 • de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 • de aard en klasse van de accommodatie;
 • de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.


AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT.

De verhuurder is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de huurder op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Indien het verblijf niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is de huurder verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de verhuurder.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is de verhuurder verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de huurder; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de verhuur begrepen diensten is betrokken; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de verhuurder of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.


HULP EN BIJSTAND.

De verhuurder is naar gelang de omstandigheden verplicht de huurder hulp en bijstand te verlenen, indien het verblijf niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de verhuurder, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.

Indien de oorzaak aan de huurder is toe te rekenen, is de verhuurder tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de huurder.

UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER.

De verhuurder is niet aansprakelijk indien en voorzover de huurder zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Indien de verhuuder jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande is de aansprakelijkheid van de verhuurder voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de huurder beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

De uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de verhuurder gelden ook ten behoeve van werknemers van de verhuurder, het
boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.

VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER.

De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van het verblijf en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder of naar het gestelde in het parkreglement.

De huurder die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat andere huurders daardoor in sterke mate worden gehinderd, kan door de verhuurder van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

De huurder is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen.

Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

KLACHTEN.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen.
Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het verblijf, moet deze onverwijld worden gemeld bij de verhuuradministratie.

Indien achteraf blijkt dat de huurder niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en de verhuurder dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de huuder deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de beheerder of, indien dit onmogelijk is, bij de verhuuradministratie.

Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de verhuuradministratie.

Op alle geschillen tussen de verhuurder en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

 

BUCHUNG UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

 

Miete ist nur von Samstag bis Samstag möglich.

Alle Preise sind inkl. Gebühren für Strom, Gas, Wasser, Endreinigung und Bettwäsche. Am Abreisetag fallen somit keine Kosten mehr an. Die Reservierungskosten betragen € 22, -. Wir empfehlen eine Rücktrittsversicherung abzuschließen. Dies kann über unsere Verwaltung durchgeführt werden.

Jeder Bungalow verfügt über ein Wohnzimmer, eine komplett ausgestattete  Küche, Bad mit Dusche und WC, Terrasse mit Gartenstühlen und einem Gartentisch.

Im Zeitraum vom 28/ 06 – 30 /09 2014 sind keine Haustiere erlaubt. Außerhalb dieses Zeitraums sind Haustiere in  einer begrenzten Anzahl der  Bungalows erlaubt. Dies müssen Sie im Voraus anmelden. Die Kosten für die zusätzliche Reinigungsgebühr betragen € 35, – pro Buchung. Sie können Ihr Auto beim Bungalow parken.

Am Anreisetag steht Ihnen der Bungalow ab  14.00 Uhr zur Verfügung. Der Verwalter lässt pro Bungalow nur die maximale Personenanzahl (wie vorgeschrieben) zu. Am Abreisetag ist der  Bungalow bis spätestens  10.00 Uhr besenrein verlassen.

Das Inventar ist vollständig. Bettbezüge, Bettlaken und Kissenbezüge sind vorhanden und in der  Miete inbegriffen. Geschirrtücher und Handtücher sind selbst  mitzubringen. Kinderbetten, Hochstühle und Laufställe sind für  je 5,00 € pro Woche  zu mieten, müssen jedoch  im Voraus reserviert werden. Bettwäsche für Kinderbetten bitte selbst mitnehmen.

In der Waschküche bei der Wohnung vom Verwalter sind die Waschmaschinen und Trockner gegen Gebühr zu benutzen. Beim Verwalter können Sie  auch einen Grill gegen Kaution ausleihen.

Buchungsbedingungen

Kann Ihre Reservierungsanfrage erfüllt werden erhalten Sie eine vorläufige Bungalownummer, mit einer Rechnung die innerhalb von 3 Wochen bezahlt werden muss. Diese Kosten belaufen sich auf der Hälfte der gesamten Mietsumme  sowie der Verwaltungskosten und Kosten für alle gewählten Extras. Bei Buchung   innerhalb von 6 Wochen vor der Anreise, muss  die gesamte Miete (inkl. aller  extra Kosten) direkt  bezahlt werden.
Die Zuordnung ist erst  nach dem Zahlungseingang bei der Vermietungsverwaltung gültig.

Der Restbetrag  (50%) der Miete muss bis spätestens 6 Wochen vor der Anreise bezahlt werden, der Buchungsscheck wird dann nach Hause zugesandt.  Vom  Verwalter von  ” Sole Mio” erhalten Sie bei Vorlage dieses Schecks  den Schlüssel des Bungalows.

Kaution

Bei der Ankunft müssen Sie dem Verwalter 50,00 € Kaution zahlen. Diese erhalten  Sie am Ende Ihres Aufenthaltes  abzüglich aller eventuell anfallender Kosten wieder zurück.

 

Buchungs-  und Stornierungsbedingungen

 

Der Vertrag kommt durch  Vertragsannahme des Mieters  zustande. Nach Vertragsschluss erhält der Mieter  eine schriftliche oder elektronische Bestätigung in Form einer Rechnung.

Das Angebot des Vermieters ist freibleibend  und kann von ihm rückgängig gemacht werden. Dieser Rücktritt muss so bald wie möglich, jedoch nicht später als 8 Arbeitsstunden nach Vertragsannahme mit Angabe einer Begründung erfolgen. Widerruf aufgrund einer Fehlerkorrektur in der Berechnung  der Mietsumme ist erlaubt.

Der Mieter gibt dem Vermietungsbüro vor Vertragsabschluss  alle Informationen über sich und alle Mitreisenden, die beim Vertragsabschluss von  Bedeutung sind.

Die Hauptperson, die im Namen aller anderer Personen für den Vertrag verantwortlich ist (Anmelder), haftet für alle Vertragsverpflichtungen.

Offensichtliche Fehler und offensichtliche Irrtümer sind nicht bindend für den Vermieter. Es handelt sich hierbei um  Fehler und Irrtümer – die aus der Sicht des durchschnittlichen Reisenden als solche bekannt sind.

ZAHLUNG.

Beim  Vertragsabschluss muss die  vereinbarte Anzahlung von 50 % der gesamten Miete zuzüglich aller anfallender Kosten bezahlt werden. Der verbleibende Betrag muss bis spätestens sechs Wochen vor  der Anreise  bei  der Vermietungsverwaltung  eingegangen sein.

Im Falle einer Zahlungsverzögerung ist der Mieter im Verzug. Er wird hiervon schriftlich von der Vermietungsverwaltung informiert, und hat noch die Möglichkeit den Betrag innerhalb von 7 Arbeitstagen zu zahlen.  Bleibt die Bezahlung erneut aus, wird der Vertrag am Tag des Verzugs annulliert. Der Reiseveranstalter hat das Recht die Stornierungskosten zu berechnen.

Bei  Vertragsabschluss innerhalb von 6 Wochen vor der Anreise  muss der gesamte Betrag direkt bezahlt werden.

ÄNDERUNGEN DURCH DEN MIETER.

Nach Vertragsabschluss kann der Mieter Änderungen verlangen.  Bis zu 42 Tage vor der Anreise werden diese Änderungen in gewissem Ausmaß ermöglicht und schriftlich von der Verwaltung bestätigt.
Unter der Bedingung dass der Reisende die abgeänderte Reisesumme abzüglich der bereits gezahlten Beträge direkt bezahlt.

RÜCKTRITT DURCH DEN MIETER.

Wird ein Vertrag gekündigt, so können dem Reisenden  neben den vorhandenen Reservierungsgebühren auch die  folgende Stornogebühren berechnet werden:

 • Stornierung bis zum 42. Tag (ausschließlich) vor der Anreise: die vereinbarte Anzahlung.
  Die Verwaltung wird sich bemühen, einen neuen Mieter zu finden. Wenn dies gelingt, erhält
  der Mieter die volle Anzahlung zurück abzüglich der Reservierungsgebühr und Verwaltungskosten.
 • Stornierung nach dem  42. Tag vor der Anreise: die gesamte Reisesumme.

 

BEENDIGUNG DURCH DEN VERMIETER.

Der Vermieter hat das Recht, aufgrund schwerwiegender Gründe  den Vertrag zu kündigen.
Zwingende Umstände bedeutet, dass eine weitere Vertragsvereinbarung  des Vermieters  nicht in vernünftigerweise zu gewährleistet ist.

Wenn die Ursache der Beendigung dem  Mieter zuzuschreiben ist, sind die Kosten auch  vom Mieter zu tragen.

Wenn die Ursache der Beendigung dem  Vermieter zuzuschreiben ist, sind die Kosten auch  vom Vermieter zu tragen.

Wenn die Ursache der Beendigung  weder dem Mieter noch dem  Vermieter zuzuschreiben ist, trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.

Wenn der Reiseveranstalter durch die Beendigung Geld spart, hat  der Reisende  Recht auf seinen Teil dieser Einsparung

ÄNDERUNG DURCH DEN VERMIETER.

Wenn der Mieter bei der Buchung keinen bestimmten Bungalow als Wunsch angegeben hat, kann der Vermieter bis zum Zeitpunkt der Anreise einen  anderen ähnlichen Bungalow des gleichen Typs wählen. Dies dient der besseren  Belegung des Parks  und Begrenzung der Umzüge an  den Wechseltagen.

Der Vermieter hat das Recht, aufgrund zwingender Umstände die vereinbarten Leistungen in einem oder mehreren wesentlichen Punkten zu ändern. Dies ist innerhalb von drei Arbeitstagen dem  Mieter zu melden. Der Mieter hat das Recht dies abzulehnen.

Wenn die Ursache der Veränderung  dem Vermieter zugeordnet werden kann, trägt der Vermieter auch die hieraus entstanden Kosten.

Wenn die Ursache der Änderung weder dem Mieter noch dem Vermieter zugerechnet werden kann trägt jede Partei ihren eigenen Schaden.

Im Falle einer Änderung bietet der Vermieter dem Mieter, wenn möglich, eine Alternative an. Dies geschieht innerhalb von  3 Arbeitstagen. Das alternative Angebot sollte mindestens gleichwertig sein.  Die Gleichwertigkeit der alternativen Unterkunft muss nach objektiven Kriterien beurteilt werden und nach den folgenden Bedingungen des alternativen Angebotes  gesehen werden:

 • die Lage der Unterkunft am Bestimmungsort;
 • die Art und Kategorie der Unterkunft;
 • die Ausstattung die diese Unterkunft bietet.

 

HAFTUNG UND HÖHERE GEWALT.

Der Vermieter ist verpflichtet, die  Vertragsumsetzung  im Einklang mit den Erwartungen des Mieters gemäß der Vereinbarung in vernünftigerweise durchzuführen.

Entspricht  der Aufenthalt nicht gemäß den Erwartungen, muss der Mieter  dies dem Vermieter so schnell wie möglich melden.

Verläuft  die Reise nicht gemäß den Erwartungen, ist der Vermieter verpflichtet, jeden Schaden zu ersetzen, ausgenommen die Schuld  liegt nicht bei ihm oder der Person, deren Hilfe er in Anspruch nimmt  bei der Umsetzung des Vertrages, weil:

 • Mangel  der  Vertragserfüllung ist dem Mieter zuzurechnen, oder
 • das Versäumnis der  Vertragsumsetzung  war nicht vorhersehbar oder konnte nicht gelöst werden und ist auf eine dritte Person zurückzuführen, die nicht in der Ausführung  der in der Miete enthaltenen Dienstleistungen beteiligt ist, oder
 • der Mangel der Vertragsumsetzung  aufgrund eines Ereignisses, dass der Eigentümer oder die Person, deren Hilfe zur Umsetzung des Vertrages eingeschaltet wurde, mit aller gebotener Sorgfalt nicht vorhersehen oder verhindern konnte, oder
 • das Versäumnis der Vertragsumsetzung  aufgrund von höher Gewalt zustande kam. Höhere Gewalt bedeutet ungewöhnliche und unvorhersehbare Umstände die außerhalb der Kontrolle der betreffenden Person liegen und deren Folgen, die  trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nicht vermieden werden konnten.

 

HILFE UND UNTERSTŰTZUNG.

Der Vermieter ist je nach Umständen verpflichtet dem Mieter Hilfe und Unterstützung zu bieten, wenn der Aufenthalt nicht gemäß den Erwartungen verläuft.  Die dadurch entstehenden Kosten werden vom Vermieter getragen, wenn der Mangel bei der Vertragserfüllung auf ihn zurückzuführen ist.

Wenn die Ursache der Verantwortlichkeit beim Mieter liegt, ist der Vermieter zur Hilfe und Unterstützung verpflichtet gemäß allem was in seiner Macht steht. Die Kosten trägt in diesem Fall der Mieter.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND HAFTUNGSBESCHRANKUNGEN VERMIETER.

Der Vermieter haftet nicht, wenn und soweit der Mieter Schadensersatz im Rahmen einer Versicherung, wie z.B. einer  Reise-und / oder Reiserücktrittsversicherung deklarieren kann.

Ist der Vermieter Schuld daran das der  Urlaubsgenuss  des Mieters beeinträchtigt wurde, beträgt die Entschädigung mindestens die Höhe der Reisesumme.

Ungeachtet der o.g. Bedingungen kann die Haftung des Vermieters für andere Schäden (nicht  Tod oder Körperverletzung des Mieters) höchstens  das Dreifache der Reisesumme betragen, wenn Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Vermieters  im Spiel ist. In diesem Fall ist die Haftung unbegrenzt.

Die Ausschlüsse und / oder Einschränkungen der Haftung des Vermieters gelten auch für Mitarbeiter des Vermieters, das Buchungsbüro  und relevante Dienstleister, sowie deren Personal.

PFLICHTEN DES MIETERS.

De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van het verblijf en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder of naar het gestelde in het parkreglement.

Der (die) Mieter ist / sind verpflichtet, alle Vorschriften des Vermieters einzuhalten, um eine ordnungsgemäße Durchführung des Aufenthalts zu gewährleisten  und ist / sind haftbar für Schäden, die durch seine / ihr rechtswidriges Verhalten verursacht wird, nach dem korrekten Verhalten des Mieters  oder den Bestimmungen der Parkordnung  zu beurteilen.

Der Mieter, der  eine solche Behinderung oder Belästigung verursacht und somit andere Mieter dadurch behindert werden, kann durch den Vermieter  von (der Fortsetzung) seines Urlaubs ausgeschlossen werden,  wenn der Mieter  nicht in vernünftigerweise zur Fortsetzung des Vertrages beitragen kann.

Alle daraus resultierenden Kosten werden vom Mieter getragen, wenn und soweit die Folgen  der Belästigung zu seinen Lasten fallen.

Der Mieter ist verpflichtet, eventuelle Schäden zu vermeiden oder zu begrenzen, insbesondere durch die Einhaltung seiner  Meldepflicht.

Alle Rechte des Reisenden verjähren sich nach einem  Jahr nach dem Reiseende (oder, wenn die Reise nicht stattgefunden hat, nach  einem  Jahr nach dem ursprünglichen Abreisedatum).

BESCHWERDEN.

Ein festgestellter Mangel  bei der Vertragsumsetzung sollte der entsprechenden Instanz so schnell wie möglich gemeldet werden, so dass eine geeignete Lösung gefunden werden kann.

Wird der Mangel nicht behoben und beeinflusst die Qualität des Aufenthalts, muss dies der Mietverwaltung umgehend gemeldet werden.

Wenn es sich herausstellt, dass der Mieter sich nicht an diese  Meldepflicht gehalten hat und der Vermieter daher nicht in der Gelegenheit zur Behebung des Mangels war, kann seine eventuelle Entschädigung entsprechend eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.

Wird der Mangel auch dann noch nicht zufriedenstellend behoben  und gibt dies Anlass zu einer Beschwerde, muss der Mieter dem Verwalter oder dem Vermietungsbüro so schnell möglich schriftlich hiervon berichten.

Wird eine Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst, muss dies schriftlich innerhalb eines Monats nach Ende der Mietzeit bei der Mietverwaltung eingereicht werden.

Alle Streitigkeiten zwischen dem Vermieter und dem Mieter unterliegen dem niederländischem Gesetz.

Kan ik eigenaar worden van een bungalow en hoe gaat dat?

De juridische structuur is die van een Coöperatie, waarvan u lid kunt worden en zo het unieke gebruikersrecht op een bungalow verkrijgt. Voor de dagelijkse praktijk heeft dit niet veel/geen gevolgen, wel zal een bank niet snel een hypotheek nemen met een gebruikersrecht als zekerheid.

De bungalows staan op erfpachtgrond van de gemeente Gera Lario. Momenteel  zijn de onderhandelingen in de afrondende fase om te komen tot een 50-jarige verlenging van het erfpachtcontract.

Indien u interesse heeft in een bungalow, dient u zelf kontact op te nemen met de eigenaar. Bij de secretaris van de Vereniging van Eigenaren (VVE) kunt u nadere informatie over de VVE opvragen (e-mail: bestuur@solemio.nl).

Welke woningen staan te koop?

Momenteel staan de volgende woningen te koop:

Nr: 4, 9, 13, 22 en 32.

Deze informatie is vluchtig en veelal niet up to date.

 

Kann ich Besitzer eines Bungalows werden und wie funktioniert es?

Die rechtliche Struktur ist die einer Genossenschaft, wovon  Sie  Mitglied werden können und somit das einzigartige Benutzerrecht eines Bungalows erhalten. Für die Praxis hat dies wenig/kein Einfluss, jedoch wird Ihnen eine Bank nicht schnell eine Hypothek mit Benutzerrecht als Rücklage geben.

Die Bungalows befinden sich auf Erbpachtgrund der Gemeinde Gera Lario. Derzeit laufen  Verhandlungen in der Endphase um eine 50-jährige Verlängerung des Erbpachtvertrages zu erhalten.

Wenn Sie Interesse an einem Bungalow haben, kontaktieren  Sie bitte selbst den Eigentümer. Beim Sekretär der Vereinigung der Eigentümer (VVE) erhalten Sie  weitere Informationen  (E-Mail: Bestuur@solemio.nl).

Welche Häuser stehen zum Verkauf?

Derzeit stehen die folgenden Häuser  zum Verkauf:

Nr: 4, 9, 13, 22 en 32.

Diese Information verändert sich häufig und ist oft nicht aktuell.

 

Veelgestelde vragen

Hieronder treft u een aantal veel gestelde vragen en hun antwoorden (FAQ). Verdere informatie staat weergegeven in het parkreglement van Sole Mio:

Wat zijn de reguliere openingstijden van de receptie?

De receptie is open op de volgende dagen en tijden:

 • ZATERDAG IS WISSELDAG
 • Zaterdag:  06:00 – 19:00
 • Zondag:     09:00 – 12:30
 • Maandag – vrijdag:  09:00 – 12:30 en 14:30 – 19:00.

 

Wat is in de huurprijs inbegrepen?

De op de website aangegeven huurprijzen zijn inclusief:

 • Gas, licht en water,
 • Toeristenbelasting,
 • Bedlinnen,
 • WIFI, in het hele park,
 • Dagelijkse vuilophaal (in de ochtend),
 • Eindschoonmaak (wel bezemschoon achterlaten).

Per boeking wordt alleen nog € 22,00 berekend als boekings-/administratiekosten.  Opgemaakte bedden en huur kindermeubiliar zijn tegen meerprijs mogelijk (zie hieronder).

Is het bedlinnen bij de huurprijs inbegrepen?

Ja, de aangegeven huurprijs is inclusief het bedlinnen, dat aanwezig in de bungalow bij aankomst. Als u meerdere weken huurt, heeft u iedere week recht op een pakket schoon bedlinnen, dat u bij het Beheer kostenloos kunt ophalen. Lakens  en slopen voor een kinderbedje dient u wel zelf mee te nemen. Dit geldt ook voor thee- en handdoeken en voor badlakens.

Kunnen de bedden al opgemaakt worden voor aankomst (bedopmaakservice)?

Ja, wij bieden de service dat uw bedden bij aankomst al  door ons zijn opgemaakt. De kosten hiervoor bedragen € 20,– voor een 4-persoons bungalow en € 30 — voor een 6-persoons bungalow.  Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit bij uw reservering kenbaar te  maken.

Kunnen handdoeken, theedoeken en badlakens worden gehuurd?

Nee, dit dient u zelf mee te brengen.

Wat kan nog meer worden gehuurd?

Kinderbed, kinderstoel en box kunnen worden gehuurd voor € 5,00 per week per stuk. Dit moet u wel tevoren reserveren bij het verhuurkantoor. Kinderbedlinnen is niet aanwezig.

Zijn er Barbeque (BBQ) mogelijkheden bij de woning?

Ja, bij de beheerder is tegen een borg een schone BBQ te leen. Indien de BBQ weer schoon wordt ingeleverd, ontvangt u de borg weer terug. Zo kunt u altijd over een goede en schone BBQ beschikken.

Zijn er voldoende winkels/restaurants in de buurt?

Op loopafstand zijn er voldoende winkeltjes, zowel in Gera Lario als in het direct aangrenzende dorpjeSorico. Op 4 kilometer van het park is een grote supermarkt, de Iperal, waar u echt alles kunt kopen. Enkele kilometers verder is ook een grote Lidl-vestiging.

Waar kan de auto worden geparkeerd?

De auto kan bij de bungalow worden geparkeerd, bij de meeste bungalows aan de achterzijde. U wordt wel gevraagd rekening te houden met het uitzicht van de bewoners achter u. Boottrailers worden achterin het park geparkeerd.

Kunnen we bij de beheerder informatie over de omgeving krijgen?

In elke bungalow ligt het “Blauwe boek” met daarin veel informatie over de omgeving. Bij de beheerder kunt u terecht voor de actuele informatie over het openbaar vervoer en de dienstregeling van de boten op het meer. Op het informatiebord treft u de gegevens over evenementen in de buurt.

Als we zaken vanuit Nederland meten meenemen, waaraan moeten we dan denken?

Koffiefilters zijn moeilijk te vinden, dus het is raadzaam een voorraadje mee te nemen. Lucifers en tabakswaren kunt u alleen krijgen bij de tabacchi (winkels, waar tabakswaren mogen worden verkocht). Zowel in Gera als in Sorico vindt u er een.

Hoe liggen de prijzen in Italië?

Het prijsniveau is gelijk aan dat in Nederland. Uit eten en alcoholische dranken zijn duidelijk goedkoper; vanwege de accijns zijn suikerhoudende producten meestal iets duurder.

Is er een zwembad op het park?

Het park heeft een kinderbad van 4×12 meter met een diepte van 30 tot 60 cm. Naast het park ligt het openbare zwembad van de gemeente Gera. Verder is het natuurlijk goed zwemmen in het meer. Vanwege het smeltwater is in het voorseizoen het water nog aan de frisse kant. In de zomer is de temperatuur van het water 20-23 graden.

Ligt het park direct aan het water?

Ja, u kunt van het park (na het oversteken van een smalle wandelboulevard) zo het meer instappen. Voor het park ligt een langzaam aflopende zandoever. In de maand juni wordt veel water onttrokken aan het Comomeer voor de irrigatie van de rijstvelden in de Po-vlakte. Als de oever droogvalt kan er tijdelijk een sliblaag liggen, maar het strand wordt regelmatig geploegd en geëgd. In de maanden juli/augustus/september is het waterpeil permanent laag.

Zijn er aanlegmogelijkheden voor de boot?

De meeste mensen leggen de boot aan een grondanker aan het strandje. Dit is echter niet legaal. U kunt ook een ligplaats reserveren in de jachthaven van Gera, naast het park. Daarvoor bezoekt u de site www.comune.geralario.co.it, dan kiest u voor de mogelijkheid “Porto” en daar kiest u voor Nr. 2 , “Gestione posti in transito” en kunt u aangeven voor welke periode u een plaats wenst en vult u de gegevens in in Quadro C, G en H.

Het park beschikt over een botenhelling. Voor grote boten bestaat er bij de Nautica in Domaso (1,5 kilometer) of in Colico (6 km) de mogelijkheid om de boot in het water te laten hijsen. Recentelijk is een nieuwe aanlegsteiger naast het park aan de zijde van Sorico gerealiseerd.

BELANGRIJK:
Het is officieel niet toegestaan boten aan te leggen. De politie controleert daar sinds 2012 op en beboet. U kunt wel uw boot te waterlaten en weer uit het waer halen. Laten liggen is niet legaal. U kunt (zie boven) een havenplaats reserveren in Gera Lario of bij de gemeente Sorico een strandpen a 80,00 euro regelen.

Kan ergens een boot worden gehuurd?

Surfplanken, kano’s en kleine zeilbootjes kunnen worden gehuurd bij de surfschool naast het park. Kitesurfen is voor de oever van Gera toegestaan, er is een speciale zone waar u de kites kunt prepareren en u kunt starten.  Motorboten kunt u huren in Domaso of Gravedona. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de beheerder.

Zijn er beperkingen voor het varen op het meer?

Nee, maar u moet wel voldoen aan de eisen die in Nederland gelden v.w.b. vaarbewijs, verzekering en voorzieningen aan boord. Waterskiën is toegestaan vanaf 300 meter van de oever.

Zijn er mogelijkheden om te sporten?

Direct naast het park liggen een voetbalveld, volleybalveld en basketbalveld, die vrij te gebruiken zijn. De tennisbaan kunt u reserveren en betalen bij de kiosk aan de jachthaven. Het park zelf heeft een volleybalveld en een tafeltennistafel. Fietsen en mountainbikes kunnen in de buurt worden gehuurd. De weg rond het meer is gevaarlijk voor fietsers, maar er is begin 2013 een feitspad langs (een deel van) het meer gereed gekomen. In de nabijgelegen dalen van het Valtellina  en Valchiavenna kunt u mooie en lange fietstochten maken. Op 8 km is een school voor paragliding en op 15 km is een kartbaan. Vissen kunt u overal aan en op het meer. In Menaggio, Sondrio en Elba zijn golfterreinen.

Als we willen vliegen, wat is dan de beste verbinding?

De gemakkelijkste verbinding is via Bergamo (Milano Orio al Seria) Afstand tot het park 65 kilometer. Hierop vliegen Ryanair,  Transavia en Berlinair.
Op Milano Linate vliegen alleen Alitalia en de maatschappijen die daaraan gelieerd zijn. (90 kilometer)
Op Milano Malpensa vliegen de overige maatschappijen, waaronder EasyJet vanuit Amsterdam. (afstand 155 kilometer)
Alle vliegvelden hebben een directe verbinding met Milaan Centraal Station en u kunt op alle vliegvelden een auto huren.

Häufig gestellte Fragen

Im Folgenden sind einige häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ). Weitere Informationen finden Sie in den Parkregeln von Sole Mio:

Was sind die regulären Öffnungszeiten?

Die Rezeption ist an folgenden Tagen und Zeiten geöffnet:

 • Samstag ist Wechseltag
 • Samstag:   06:00 – 19:00 Uhr
 • Sonndag:   09:00 – 12:30 Uhr
 • Montag – Freitag: 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 19.00 Uhr.

 

Was ist im Mietpreis enthalten?

Die auf der Webseite genannten Preise sind inklusive:

 • Gas, Strom und Wasser,
 • Kurtaxe,
 • Bettwäsche,
 • W-LAN  im ganzen Park,
 • Tägliche Müllentsorgung (morgens),
 • Endreinigung (besenrein hinterlassen).

Pro Buchung werden nur noch € 22,00 als Buchungs-/Administrationskosten berechnet. Bezogene Betten und Miete von Kindermöbeln  sind gegen Aufpreis möglich (siehe unten).

Ist Bettwäsche im Mietpreis enthalten?

Ja, der Preis beinhaltet Bettwäsche, die sich im Bungalow bei  Ihrer Ankunft befindet. Wenn Sie mehrere Wochen bleiben, erhalten Sie auf Wunsch wöchentlich neue Bettwäsche, die Sie beim Verwalter kostenlos erhalten. Bettwäsche für das Kinderbett ist selbst mitzubringen, ebenso Geschirrtücher, Handtücher und Badetücher.

Sind die Betten bereits vor der Anreise bezogen (extra Service für bezogene Betten)?

Ja, wir bieten Ihnen den Service, dass Ihre Betten bei Ankunft bereits von uns bezogen sind. Die Kosten hierfür betragen  € 20, – für den  4 -Personen- Bungalow und  € 30, – für den 6 -Personen- Bungalow. Wenn Sie diesen Service wünschen, geben Sie dies bitte bei der Reservierung an.

Kann ich Handtücher, Geschirrtücher und Handtücher mieten?

Nein, diese müssen Sie selbst mitbringen.

Was kann ich noch mehr mieten?

Kinderbett, Hochstuhl und Laufstall kann für jeweils  € 5,00 pro Woche gemietet werden. Dies müssen Sie  im Voraus beim Reservierungsbüro reservieren. Kinderbettwäsche ist nicht vorhanden.

Gibt es Grill (BBQ) Möglichkeiten beim Bungalow?

Ja, beim Verwalter  können Sie gegen  Kaution einen sauberen Grill ausleihen. Wenn Sie den Grill wieder sauber  abgeben, erhalten Sie die Kaution zurück. So haben Sie immer einen perfekten und sauberen Grill zur Verfügung.

Gibt es ausreichend Geschäfte / Restaurants in der Nähe?

In unmittelbarer Nähe befinden sich zahlreiche Geschäfte, sowohl in Gera Lario als im benachbarten Dorf Sorico. 4 km vom Park entfernt ist ein großer Supermarkt, der Iperal, wo Sie wirklich alles finden. Ein paar Kilometer weiter ist auch ein großer Lidl.

Wo kann ich mein Auto parken?

Sie können Ihr  Auto auf der Rückseite des  Bungalows parken. Bitte berücksichtigen Sie hierbei die Aussicht der Bewohner hinter Ihrem Bungalow. Bootsanhänger können im  hinteren Teil des Parks parken.

Können wir beim Verwalter Informationen über die Umgebung erhalten?

In jedem Bungalow befindet sich das “Blaue Buch” mit vielen Informationen über die Region. Der Verwalter erteilt Ihnen gerne die aktuellen Informationen über öffentliche Verkehrsmittel und den Schiffsfahrplan. Auf der  Informationstafel  finden Sie Informationen zu Veranstaltungen in der Region.

Wenn wir Nahrungsmittel von zu Hause mitnehmen wollen, woran müssen wir dann denken?

Wir empfehlen Kaffeefilter, da sie  schwer zu finden sind. Tabakwaren und Streichhölzer sind nur beim Tabacchi erhältlich (Geschäfte, die Tabak verkaufen). Sowohl in Gera als auch  in Sorico gibt es einen Tabacchi.

Wie sind die Preise in Italien?

Das  Preisniveau ähnelt dem der Niederlande. Restaurants  und alkoholische Getränke sind deutlich billiger, aufgrund der  Verbrauchsteuer sind zuckerhaltige Produkte in der Regel teurer.

Gibt es ein Schwimmbad im Park?

Im  Park  befindet sich ein Kinderbecken von  4 × 12 m mit einer Tiefe von 30 bis 60 cm. Neben dem Park befindet sich  das öffentliche Schwimmbad von Gera. Aber auch im See kann man natürlich gut schwimmen. Wegen dem Schmelzwasser ist das Wasser in der Vorsaison jedoch noch recht kühl. Im Sommer beträgt  die Wassertemperatur 20-23 Grad.

Liegt der Park direkt am Wasser?

Ja, Sie können direkt  vom Park aus (nach dem Überqueren der  schmalen Promenade) vom See genießen. Beim  Park befindet sich  ein flach abfallender Sandstrand. Im Monat Juni wird dem See eine Menge Wasser entzogen, um die Reisfelder in der Po-Ebene zu bewässern. Wenn das Ufer   trocken ist kann sich vorübergehend  eine Algenlage bilden, jedoch wird der Strand regelmäßig gepflügt und geebnet. Im Juli / August / September  ist  der Wasserstand permanent niedrig.

Gibt es Bootsanlegestellen?

Die meisten Urlauber legen  ihr Boot vor dem Strand  vor Anker. Dies ist jedoch nicht gesetzlich erlaubt. Sie können auch einen Liegeplatz im Jachthafen von Gera reservieren, direkt  neben dem Park. Schauen Sie unter  www.comune.geralario.co.it, wählen Sie dann ” Porto ” und wählen Sie Nr. 2 ” Gestione posti in transito”, dort können Sie den gewünschten Zeitraum und die Daten in Quadro C, G und H eintragen.

Der Park  verfügt  über eine Bootsrampe. Für größere Boote  gibt es bei Nautica in  Domaso (1,5 km) oder in Colico (6 km) die Möglichkeit Ihr Boot zu Wasser zu lassen. Seit kurzem gibt es eine neue Anlegestelle neben dem Park Richtung  Sorico.

WICHTIG:
Es ist offiziell nicht erlaubt Boote anzulegen. Die Polizei prüft dies  seit 2012 und erteilt  Geldstrafen. Allerdings können Sie Ihr Boot zu Wasser lassen und anschließend wieder aus dem Wasser nehmen. Liegen lassen  ist nicht legal. Sie können (siehe oben) einen Hafenplatz in Gera  Lario  reservieren  oder bei  der Gemeinde Sorico einen  „ Strandpen“  für  80,00 Euro reservieren.

Kann ich irgendwo ein Boot mieten?

Surfbretter, Kanus und kleine Segelboote können Sie in  der Surfschule neben dem Park mieten. Kitesurfen ist an der Küste vor Gera nicht erlaubt, es gibt jedoch  einen speziellen Bereich, wo  Sie Ihr Kite vorbereiten können und  von dort aus starten. Motorboote sind in Domaso oder Gravedona zu mieten. Für Informationen wenden Sie sich bitte an den Verwalter.

Gibt es irgendwelche Beschränkungen zum Bootfahren auf dem See?

Nein, Sie müssen aber die Anforderungen die in den Niederlanden/Deutschland gelten wie z.B. gültige Lizenz, Versicherung und Inventar an Bord haben. Wasserski ist ab 300 Meter vom Ufer entfernt erlaubt.

Gibt es Möglichkeiten zum Sport?

Direkt neben dem Park befindet sich  ein Fußball-, Volleyball-und Basketballplatz, die kostenlos zur Verfügung stehen. Der Tennisplatz kann beim  Kiosk am Jachthafen gebucht und bezahlt werden. Der Park selbst verfügt über ein Volleyballfeld und eine Tischtennistafel. Fahrräder und Mountainbikes sind in der Nähe zu mieten. Der Weg um den See ist gefährlich für Radfahrer, es gibt jedoch  seit Anfang 2013 einen Fahrradweg   um (einen Teil) des Sees. In den nahegelegenen Tälern Valtellina und Valchiavenna können Sie schöne und lange Radtouren machen. In ca. 8 km befindet sich  eine  Gleitschirmflugschule und in 15 km ein Go -Kart-Bahn. Sie können überall im See angeln. In Menaggio, Sondrio und Elba gibt es Golfplätze.

Wenn wir mit dem Flugzeug anreisen möchten, was die beste Verbindung?

Die  einfachste Verbindung  ist über Bergamo (Mailand Orio al Seria) Entfernung zum Park 65 Kilometer. Hier fliegen Ryanair, Transavia und Berlinair.
Von  Milano Linate fliegt nur Alitalia und die damit  verbundenen Unternehmen (90 Kilometer).
Von  Milano Malpensa fliegen alle anderen Fluggesellschaften, darunter EasyJet von Amsterdam (155 Kilometer entfernt).
Alle Flughäfen haben eine direkte Verbindung zum Hauptbahnhof von Mailand, Sie können an allen Flughäfen ein Auto mieten.

Hartelijk bedankt voor Uw boeking [aanhef] [achternaam].

Solemio heeft Uw boeking ontvangen en zal U binnen 2 dagen een boekingsbevestiging sturen. In deze boekingsbevestiging vindt U uw boekingsgegevens, de door u geselecteerde extra’s en eventuele gegevens betreffende de annuleringsverzekering. Ook staan de betaalprocedure en bankgegevens vermeld.

Mocht U binnen deze 2 dagen al vragen hebben, dan kun U natuurlijk direct contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Nogmaals hartelijk bedankt voor Uw boeking en alvast een heel fijne vakantie in Sole Mio aan het Comomeer gewenst!

Met vriendelijke groet,
Verhuurkantoor Sole Mio

 

P.S. Nu alvast genieten van de voorpret? Volg ons op Facebook: [facebook_like]

Vertel je vrienden waar jij op vakantie gaat en maak kans op een fles wijn bij aankomst!

[facebook_share]

Vielen Dank für Ihre Buchung [aanhef] [achternaam].

Solemio hat Ihre Buchung empfangen und sendet Ihnen innerhalb von 2 Tagen eine Buchungsbestätigung zu. In dieser Buchungsbestätigung sind alle Buchungsdaten, gewünschte Extras und alle Daten einer eventuell gewünschten Reiserücktrittsversicherung enthalten. Auch Infomationen zur Zahlung und alle Bankdaten sind in der Bestätigung vorhanden.

Sollten Sie innerhalb dieser 2 Tage bereits Fragen haben können Sie gerne unsere Kontaktseite kontaktieren.

Nochmals herzlichen Dank für Ihre Buchung und wir wünschen Ihnen bereits heute schon einen wunderschönen Urlaub bei Sole Mio am Comer See.

Mit freundlichen Grüßen,
Vermietungsverwaltung Sole Mio

Contact en adres

 

Verhuurkantoor “Sole Mio”
Tel: (+31) (0)6 53 489001
Email: Verhuurkantoor@solemio.nl
Web: www.solemio.nl

Villaggio “Sole Mio”
Via (Parco) Sole Mio 15
22010 Gera Lario, Italia
Tel. (+39) 034484180
Email: Beheer@solemio.nl

loading map - please wait...

Locatie 46.170172, 9.374599

Stuur een bericht

Voor informatie kunt u mailen naar verhuurkantoor@solemio.nl of gebruik onderstaand contactformulier.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Please leave this field empty.

Kontakt und Adresse

 

Vermietung “Sole Mio”
Tel: +31 6 53 489 001
Email: Verhuurkantoor@solemio.nl
Web: www.solemio.nl

Villaggio “Sole Mio”
Via (Parco) Sole Mio 15
22010 Gera Lario, Italia
Tel. (+39) 034484180
Email: Beheer@solemio.nl

loading map - please wait...

Locatie 46.170172, 9.374599

Einen Bericht senden

Für Informationen mailen Sie bitte an verhuurkantoor@solemio.nl oder benutzen Sie u.a. Kontakformular

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Betreff

Please leave this field empty.

Ihre Nachricht

Weersverwachting voor Gera Lario

Italië heeft een mediterraan klimaat met warme zomers en zachte winters.

De actuele verwachting voor de komende dagen is als volgt:

Kans op onweer
Today 05/28 40%
Kans op onweer
Bewolkt early with scattered thunderstorms developing this afternoon. High 24C. Winds light and variable. Chance of rain 50%.
Onweer
Tomorrow 05/29 90%
Onweer
Scattered thunderstorms in the morning becoming more widespread in the afternoon. High 23C. Winds ENE at 10 to 15 km/h. Chance of rain 80%.
Kans op regen
Maandag 05/30 60%
Kans op regen
Bewolkt with rain showers at times. High 22C. Winds SSW at 10 to 15 km/h. Chance of rain 60%.
Meest bewolkt
Dinsdag 05/31 20%
Meest bewolkt
Partly cloudy skies during the morning hours will become overcast in the afternoon. High 23C. Winds WSW at 10 to 15 km/h.
Kans op regen
Woensdag 06/01 50%
Kans op regen
Mostly cloudy early with showers developing later in the day. High 21C. Winds WNW at 10 to 15 km/h. Chance of rain 50%.

Wettervorhersage für Gera Lario

Italien hat ein mediterranes Klima mit warmen Sommern und milden Wintern.

Die aktuelle Prognose für die kommenden Tage ist wie folgt:

Kans op onweer
Today 05/28 40%
Kans op onweer
Bewolkt early with scattered thunderstorms developing this afternoon. High 24C. Winds light and variable. Chance of rain 50%.
Onweer
Tomorrow 05/29 90%
Onweer
Scattered thunderstorms in the morning becoming more widespread in the afternoon. High 23C. Winds ENE at 10 to 15 km/h. Chance of rain 80%.
Kans op regen
Maandag 05/30 60%
Kans op regen
Bewolkt with rain showers at times. High 22C. Winds SSW at 10 to 15 km/h. Chance of rain 60%.
Meest bewolkt
Dinsdag 05/31 20%
Meest bewolkt
Partly cloudy skies during the morning hours will become overcast in the afternoon. High 23C. Winds WSW at 10 to 15 km/h.
Kans op regen
Woensdag 06/01 50%
Kans op regen
Mostly cloudy early with showers developing later in the day. High 21C. Winds WNW at 10 to 15 km/h. Chance of rain 50%.

Webcam Sole Mio

Webcam op Villaggio Sole Mio aan het Comomeer. Het beeld ververst automatisch elke minuut.

Webcam Sole Mio

Webcam im Villaggio Sole Mio am Comer See. Die Bild aktualisiert jede Minute.

Webcam Sole Mio

Webcam at Villaggio Sole Mio on Lake Como. The image refreshes every minute.

Horeca

In de omgeving van het meer zijn talloze uitstekende horeca gelegenheden.

De Italiaanse keuken

Italië is de bakermat van de Europese kookkunst. Al sinds de Romeinse tijd is Italië het Mekka voor smulpapen. Wat in alle streekkeukens is terug te vinden, is de voorliefde voor vis en zeedieren, voor deegwaren (vaak ongelooflijke hoeveelheden, als tussengerecht geserveerd) en de veelheid van kruiden en olijfolie.

Over het algemeen geldt dat in het noorden van Italië meer boter dan olijfolie wordt gebruikt. (Valtellina is een grote boterproducent.)
Belangrijk is ook de Parmezaanse kaas : hij hoort -geraspt- bij elke Italiaanse maaltijd, zowel over de soep als over de pasta’s.
Wat vlees betreft, bestaat een voorliefde voor kalfsvlees.

Aan de zeelui uit Genova danken wij de “ravioli” (gevulde deegwaren). De Povlakte is de streek van de polenta, een goedvullende maispuree die geserveerd wordt met vleesragout of stoofvlees.
De pizza is een uitgesproken Napolitaanse specialiteit en in heel veel variëteiten verkrijgbaar. Vaste ingrediënten zijn tomaten en mozarella-kaas.

Bekend toetje is : “Tiramisu” (laagjes cake, koffiecrème en cacao) of “Zabaglione”, warme schuimige eiervla met marsalawijn. En natuurlijk de vele soorten ijs (gelato), nergens anders zo lekker als in Italië.

Typisch voor deze streek en het Valtellina is pizzocheri: een tagliatella-schotel van volkorenpasta gemengd met groenten, kaas, aardappelen en vlees. Machtig eten !

Waar kan men goed eten?

Controleert u altijd nog even de aangegeven openingstijden, want die kunnen aangepast zijn!

Gera Lario

1. Ristorante “Le cinque Case”.
Vanaf Solo Mio per auto linksaf, vlakbij de dorpsgrens met Domaso.
Ook voor grote groepen geschikt.
Mooi overdekt terras aan het meer; aanlegmogelijkheid voor boten.
Woensdag gesloten. Tel.: 0344/84119

2. Ristorante “Boschetto”
Door de bebouwde kom van Sorico rijden; over de brug het bordje van de camping “la Grande quiete” volgen.
Gelegen in bosrijke omgeving, erg rustig; ook buiten.
Zowel Italiaanse traditionele keuken als pizza’s. Visspecialiteit en vlees van de grill. (Grote porties). Maandag gesloten. Tel.: 0344/84205

3. Ristorante “Breva” (1 kilometer)
Vanuit het park linksaf , direct vóór de brug scherp naar rechts, de weg volgen richting Montemezzo, na ongeveer 1 kilometer aan de rechterzijde. De parking kent een stevige helling! Ook pizzeria. Vanaf het terras een schitterend uitzicht over het park en het meer.

Sorico

1. Pizzeria “Spluga”
Vanaf Sole Mio rechtsaf. Na ca. ½ km. is het links van de weg.
Ook om af te halen. Tel.: 0344/84124
Sorico/Dascio (2 kilometer)

2. Ristorante “Del Mera”
Sorico uitrijden, vlak voor de brug over de Mera linksaf en direct langs de Mera rijden, na ongeveer 1 km ziet u het restaurant liggen. Langs de rivier hebben ze een terras. Specialiteiten: vis en lokale gerechten.
Tel.: 0344/84147

Sorico/Bugiallo (3 kilometer)

3. Ristorante di Bugiallo
Vanuit het park linksaf, vlak voor de brug scherp naar rechts, naar boven tot de splitsing vlak voor Montemezzo, richting Bugiallo. Zeer smalle,zeer bochtige weg ! (voor sommigen is het een echte waaghalzerij, zeker wanneer men in het donker terug moet rijden) Specialiteiten: pizzoccheri en streekgerechten.
Tel.: 0344/84143

Domaso (2 kilometer)

1. Ristorante Dei Pescatori
Vlak voor het dorpje Domaso in een scherpe bocht. Terras aan het water (wel vlak langs de weg) Vis en lokale gerechten.
Tel.: 0344/83363

2. Ristorante San Silvestro
Vlak voor de brug in Domaso rechts, iets omhoog rijden en links een zeer smal straatje inrijden. Eigen parkeerplaats. Je kunt er alleen maar buiten zitten onder de wijnranken en oude palmen. Saladebuffet en een leuke kaart. Goede kwaliteit en gezellig.
Tel.: 0344/95274

3. Ristorante Da Lui
Aan het haventje van Domaso. Goede kaart.

4. Ristorante “La Contrada”, Spaghetteria
Zowel traditionele als mediterrane keuken. Goede bediening. Voorbij la Riva Bar in het steegje. Woensdag gesloten.

5. Trattoria “Da Ruffino”
In het steegje voorbij la Riva Bar. Knus binnenplaatsje. De versgevangen vis passeert de tafeltjes in het restaurant, om in een speciaal keukentje te worden klaargemaakt.

6. Locanda Castello-Gaggia.
Na binnenkomst in Domaso volgt u de borden “Gaggia” (goed opletten!)
Na een slingerweg bereikt u dit gehucht in de bergen. Erg romantisch, erg oud. Schitterend uitzicht over het Comomeer vanaf het terrasje onder de druivenranken. Reserveren aanbevolen.
Locanda Castello specialiteiten:

 • Fondue Bourguignonno
 • Fondue Chinese
 • Kaasfondue
 • Vleesgrillen.

 

Gravedona (6 kilometer)

1. Ca de Matt
Een fantastische kaart! Vlakbij het kerkje en de villa aan het water, er staan diverse richtingwijzers. U kunt er op 3 niveaus eten: in de kelder, de begane grond en buiten op een gezellig omsloten terras. Vraag wat ze die dag voor specialiteit hebben !

Consiglio di Rumo (7 kilometer)

1. Il Giardinetto
Vlak na het plaatsje Gravedona rechtsaf tot aan het kerkje. (Achter de kerk of op het pleintje voor de kerk kan men parkeren) Te voet de weg naar boven volgen en na een kleine 100 meter ziet u de ingang aan de linkerkant.

2. Saltamartin
Vlak na het plaatsje Gravedona; rechtsaf een stukje omhoog (staat aangegeven).
Enigszins chique restaurant met schitterend terras, vanwaar een prachtig uitzicht over de dorpjes en het Comomeer.
Italiaanse fijne keuken en uitgelezen wijnen.

Colico

1. L’osteria Vecchia
Aan het haventje in Colico. Uitstekende bediening, goede wijnen en heerlijke specialiteiten. Gezellig gedekte tafeltjes buiten en binnen; knusse sfeer rondom het antieke schouwtje.

2. Ristorante “dai Goggia”
Door de dorpskern van Colico rijden tot aan de rotonde. Op de rotonde neemt u de derde afslag. Een oude Italiaanse boerderij is omgebouwd tot een restaurant.
Bij mooi weer eet men onder de platanen op het erf. Gunstig geprijsd.

Varenna (20 kilometer)

“Vecchia Varenna”
Heel schilderachtig gelegen Italiaans specialiteitenrestaurant. Erg aanbevolen.
Ook terrasje aan het meer. Erg origineel.
Minder geschikt voor kinderen, want men tafelt de hele avond door.
Reserveren dringend gewenst. De beheerder kan telefonisch bespreken.

Peledo ( 20 kilometer)

“Il caminetto”
Vlak voor Varenna rechts afslaan enkele honderden meters de berg op via een redelijk smal bochtig weggetje.
U wordt beloond met een werkelijk uitstekende kaart streekgerechten, alles huisgemaakt en kakelvers. De antipasto’s en primo’s beslaan al vele soorten. Niet geschikt voor de kleine eter.

Chiavenna (25 kilometer)

“Al Cenacolo”
In het antieke centrum van Chiavenna. Heeft een echte Michelin-ster.
Neem het menu “typico”, een sortering specialiteiten uit het Valtellina met heerlijk ijs toe. Beslist niet duur gezien de kwaliteit en de ambiance.

 

Horeca

Rund um den See gibt es zahlreiche ausgezeichnete Restaurants.

Die italienische Küche

Italien ist die Wiege der europäischen Küche. Seit der Römerzeit ist Italien das Mekka für Feinschmecker. Was sich in  allen Küchen der Regionen widerspiegelt  ist die Liebe zu Fisch und Meerestieren, Teigwaren (oft unglaubliche Mengen, serviert als Zwischengericht) und die Vielzahl von Gewürzen und Olivenöl.

In der Regel wird im Norden von Italien mehr Butter als Olivenöl verwendet  (Valtellina ist ein großer Butterproduzent). Wichtig ist auch der Parmesan-Käse : Er gehört – geriebenen – zu jedem italienischen Essen, sowohl in der  Suppe als über die Nudeln. Beim Fleisch besteht die Vorliebe zum Kalbfleisch.

Den Matrosen aus Genua verdanken wir die  ” Ravioli ” (gefüllten Nudeln). Die Poebene ist die Region der Polenta, ein reichlich gefüllter Maispüree der mit Fleischragout oder Gulasch serviert wird. Die Pizza ist eine echte neapolitanische Spezialität die in vielen Sorten erhältlich ist. Grundzutaten sind Tomaten und Mozzarella-Käse.

Bekanntes Dessert  ist ” Tiramisu ” (geschichteter Kuchen/Kekse, Creme  und Kakao) oder ” Zabaione ” warmer Eierschaum mit Marsala-Wein. Und natürlich die vielen Sorten Eis (gelato), nirgendwo so herrlich wie in Italien.

Typisch für diese Region und dem Valtellina  ist Pizzocheri : ein Tagliatelle-Gericht aus Vollkornnudeln mit Gemüse, Käse, Kartoffeln und Fleisch. Schmeckt  herrlich!

Wo kann man gut essen?

Prüfen Sie immer ob die angegebenen Öffnungszeiten  noch stimmen!

Gera Lario

1. Ristorante “Le cinque Case”. Von Solo Mio mit dem Auto links abbiegen, nahe der Dorfgrenze zu Domaso.
Auch geeignet für große Gruppen. Schöne überdachte Terrasse am See, Anlegestelle für Boote. Geschlossen am Mittwoch. Tel:. 0039(0)344 / 84119

2. Ristorante “Boschetto” Durch die Innenstadt Sorico, über die Brücke und dem Schild des Campingplatzes ” La Grande Quiete ”  folgen. In einer waldreichen Umgebung, sehr ruhig, mit Terrasse. Traditionelle italienische Küche und Pizzas. Fleisch -und Fischspezialitäten vom Grill (große  Portionen). Montags geschlossen. Tel:. 0039(0)344 / 84205

3. Ristorante “Breva” (1 kilometer) Vom Park wiederum links abbiegen und unmittelbar vor der Brücke scharf nach rechts, der Straße nach Monte Mezzo  folgen, nach ca. 1 Kilometer  auf der rechten Seite. Der Parkplatz befindet
sich am Berg! Auch Pizzeria. Von der Terrasse aus einen schönen Blick auf den Park und den See.

Sorico

1. Pizzeria “Spluga” Von Sole Mio rechts. Nach etwa ½ km  auf der linken Seite der Straße.
Auch zum Mitnehmen. Tel:. 0039(0)344 / 84124.

2. Ristorante “Del Mera” Sorico verlassen, kurz vor der Brücke links und direkt entlang der Mera entlang, nach ca. 1 km sehen Sie das Restaurant. Entlang des Flusses gibt es eine Terrasse. Spezialitäten: Fisch und lokale Gerichte. Tel:. 0039(0)344 / 84147

Sorico/Bugiallo (3 Kilometer)

3. Ristorante di Bugiallo Vom Park links, kurz vor der Brücke scharf nach rechts  abbiegen,  den Berg hinauf bis kurz  vor der Kreuzung von Monte Mezzo, Richtung Bugiallo. Sehr schmale und kurvenreiche Straße ! (Für einige ist es ein echte Herausforderung, vor allem wenn man zurück im Dunkeln fahren muss) Besonderheiten: Pizzoccheri und regionale Gerichte. Tel:. 0039(0)344 / 84143

Domaso (2 Kilometer)

1. Ristorante Dei Pescatori Kurz vor dem Dorf Domaso in einer scharfen Kurve. Terrasse am Wasser (jedoch  nahe der Straße) Fisch und regionale Gerichte. Tel:. 0039(0)344 / 83363

2. Ristorante San Silvestro Kurz vor der Brücke in Domaso rechts, etwas bergauf fahren und  links in eine sehr enge Straße abbiegen. Private Parkplätze. Sitzmöglichkeiten nur draußen unter den Weinreben und uralten Bäumen. Salatbuffet und sehr schöne Karte. Gute Qualität und gemütliche Atmosphäre. Tel:. 0039(0)344 / 95274

3. Ristorante Da Lui Am Hafen von Domaso. Gute Speisekarte.

4. Ristorante “La Contrada”, Spaghetteria Sowohl traditionelle als auch  mediterrane Küche. Guter Service. In der Gasse hinter der  la Riva Bar. Mittwochs  Geschlossen.

5. Trattoria “Da Ruffino” In der Gasse hinter der la Riva Bar. Gemütlicher  Innenhof. Der frisch gefangene Fisch kommt an den Tischen im Restaurant  vorbei und wird in einer speziellen Küche zubereitet.

6. Locanda Castello-Gaggia. Im Dorf Domaso folgen Sie den Schildern ” Gaggia ” (gut aufpassen !) Nach einer kurvenreichen Straße erreichen  Sie das  Ziel in  den Bergen. Sehr romantisch, sehr alt. Von der Terrasse unter den Weinreben herrliche Aussicht über den Comer See. Es empfiehlt sich zu reservieren.

Locanda Castello Spezialitäten:

 • Fondue Bourguignonno
 • Chinesisches Fondue
 • Käse- Fondue
 • Grillspezialitäten (Fleisch).

 

Gravedona (6 Kilometer)

1. Ca de Matt Ausgezeichnete Karte ! In der Nähe der Kirche bei  der Villa am Wasser, es gibt mehrere Wegweiser.
Sie können auf drei Etagen speisen : im Keller, im Erdgeschoss und im Freien auf einer schönen abgegrenzten Terrasse. Fragen Sie nach der für die Spezialität des Tages!

Consiglio di Rumo (7 Kilometer)

1. Il Giardinetto Direkt nach der Ortschaft Gravedo nach rechts zur Kirche. (Hinter der Kirche oder auf dem Platz vor der Kirche parken). Zu Fuß dem Weg bergauf folgen, nach ca. 100 Metern sehen Sie den Eingang auf der linken
Seite.

2. Saltamartin Direkt nach dem Dorf Gravedona  rechts ein Stück den Berg hinauf (ausgeschildert).
Vornehmes  Restaurant mit schöner Terrasse  und herrlicher Aussicht über die Dörfer und den Comer See.
Italienische gehobene Küche und erlesene Weine.

Colico

1. L’osteria Vecchia Am Hafen von  Colico. Ausgezeichneter Service, gute Weine und köstliche Spezialitäten. Gemütlich gedeckte Tische draußen und drinnen, nette  Atmosphäre rund um den antiken Kamin.

2. Ristorante “dai Goggia” Durch das  Zentrum von  Colico bis zum Kreisverkehr fahren. Dort nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Ein altes italienisches Bauernhaus wurde in ein Restaurant umgebaut. Bei schönem  Wetter besteht die
Möglichkeit unter den Platanen auf dem Hof zu sitzen. Günstige Preise.

Varenna (20 Kilometer)

“Vecchia Varenna” Sehr malerisch gelegenes  italienisches Spezialitätenrestaurant. Sehr zu empfehlen. Terrasse am See. Sehr originell. Weniger geeignet für Kinder, da Sie den ganzen Abend speisen.
Reservieren dringend erforderlich. Der Hausmeister kann für Sie telefonisch reservieren.

Peledo (20 Kilometer)

“Il caminetto” Kurz vor Varenna rechts ein paar hundert Meter bergauf  über eine ziemlich schmale kurvenreiche Straße. Sie werden mit einer wirklich ausgezeichneten Karte  mit regionalen Gerichten belohnt, alles hausgemacht und frisch zubereitet. Die Antipasti und Vorgerichte beinhalten bereits eine umfangreiche Auswahl. Nicht geeignet für den kleinen Appetit.

Chiavenna (25 Kilometer)

“Al Cenacolo” Nehmen Sie das “Typico “-Menü, eine Auswahl der  Spezialitäten aus der Valtellina und  herrliches Eis zum Dessert. Bestimmt nicht teuer im Vergleich zur Qualität und dem Ambiente.

Winkels

In en nabij het dorp zijn de nodige winkels aanwezig zoals:

Tabacchi

Sorico TabaccheriaIn het hoogseizoen (ca. half juni tot half september) kunt u hier een Nederlandse krant kopen. De Tabacchi zijn ook op zondagmorgen open. Men kan er eveneens terecht voor postzegels, telefoonkaarten, buskaartjes en lucifers.

Brood en dagelijkse boodschappen

Op loopafstand van Sole Mio zijn diverse kleine lokale winkels voor de dagelijkse boodschappen en dagelijks vers brood.

Postkantoor en Bank

Vrijdagmiddag en zaterdag gesloten.  De bank beschikt over een pin-automaat.

Iperal Fuentes

De Iperal is een gigantische supermarkt met een food- en een nonfood-afdeling en ligt in een winkelcentrum met ruime gratis parkeergelegenheid. Vanaf het park rechtsaf de weg volgen, de brug over, rechtdoor rijden. Na de spoorovergang aan het einde van de weg rechtsaf, daarna richting Sondrio rijden. Direct na de afslag liggen enkele rotondes met een afslag naar de Iperal. Er zijn tevens een honderdtal kleinere winkeltjes gevestigd van uiteenlopende aard.

De Iperal Fuentes is elke dag geopend van 09.00 uur tot 20.00 uur. Op vrijdag blijft de Iperal tot 22.00 uur geopend en op zaterdag tot 21.00 uur. De apotheek in de Iperal is ook elke dag geopend tot 19.30.

Adres: Via La Rosa 354 23010 PIANTEDO (SO). Website Iperal Fuentes

Enkele kilometers verder richting Sondrio is ook een grote Lidl- vestiging.

Markten

Enige markten in de buurt (tijden op het infobord in het park):

 • Domaso + Como
 • Varenna + Lecco
 • Bellano + Dongo + Gravedona
 • Colico + Como
 • Morbegno, Chiavenna, Lecco
 • Gera Lario

Sorico markt

Souvenirs

Wilt u de thuisblijvers verrassen met een leuk Italiaans geschenk? Enkele tips:

 • Wijnen uit het Valtellina (het gebied ten noorden van het Comomeer) bijv. Sassello, Grumello, Inferno, Sfursat.
  Likeuren: Grappa (uit druiven gestookt, maar soms ook uit ander fruit)
 • Cynar (van artisjokken), Amaretto (amandellikeur), Amaro (div. kruidenbitters).
 • Zijde: Como is het zijdecentrum van het noorden. O.a. dassen, sjaals en lingerie.
 • Keukengerei: bijv. pizzaborden, spaghettischalen/tangen, lasagnehoudertjes, kaaspotjes, pastamolens en espresso-apparaten.

 

Om mee te nemen:

 • Ingelegde groenten: artisjokken, tomaten, paddestoelen uitjes.
  • Sott’olio = ingelegd in olie
  • Sott’aceto = ingelegd in azijn
 • Spaghettisauzen in allerlei smaken, kant en klaar: geurige basilicumsaus “pesto Genovese” om uw spaghetti dat echte Italiaanse tintje te geven.
 • Olijfolie extra vergine, al dan niet gekruid.
 • Italiaanse kazen: gorgonzola, mascarpone, belpaese, parmezano, pecino.
 • Salami, parmaham, bresaolo (=rookvlees uit het Valtellina)
 • Gedroogde paddestoelen
 • Saffraan
 • Honing van de streek
 • Rozijnen-vijgen-notenbrood, blijft weken lekker.
 • Blikjes tonijn in olie met daarbij “salsa tonata” (=tonijnsaus) samen een heerlijke salade op toast.

 

Geschäfte

In und um das Dorf befinden sich folgende Geschäfte:

Tabacchi

Sorico TabaccheriaIn der Hauptsaison (ca. Mitte Juni bis Mitte September) sind hier internationale  Zeitungen erhältlich. Die Tabacchi sind auch sonntags geöffnet. Auch Briefmarken, Telefonkarten, Bustickets und Streichhölzer erhältlich.

Brot und Lebensmittel

Nur wenige Gehminuten von Sole Mio finden Sie mehrere kleine lokale Geschäfte für Ihre täglichen Einkäufe  und täglich frisches Brot.

Post und Bank

Freitagmittag  und Samstag geschlossen. Bei der  Bank befindet sich ein Geldautomat.

Iperal Fuentes

Der  Iperal ist ein XXL- Supermarkt mit Food-und Non -Food- Abteilung, er befindet sich im Einkaufszentrum mit ausreichend kostenlosen Parkplätzen. Vom Park aus rechts dem Weg folgen und über die Brücke  geradeaus. Nach dem Bahnübergang am Ende der Straße rechts abbiegen, dann Richtung Sondrio. Unmittelbar nach der Ausfahrt sind mehrere Kreisverkehre mit einer Ausfahrt zum Iperal. Außerdem befinden sich  hier auch noch eine Vielzahl  kleinerer Geschäfte.

Der Iperal Fuentes ist täglich von 09.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Am Freitag bleibt  der Iperal bis 22.00 Uhr und samstags bis 21.00 Uhr geöffnet. Die Apotheke im  Iperal ist täglich bis 19.30 Uhr geöffnet.

Adresse: Via La Rosa 354 23010 PIANTEDO (SO). Website Iperal Fuentes

Ein paar Kilometer weiter Richtung Sondrio gibt es  auch einen großen Lidl.

Märkte

Einige Märkte in der Nähe  (Zeiten  finden Sie auf der Informationstafel  im Park) :

 • Domaso + Como
 • Varenna + Lecco
 • Bellano + Dongo + Gravedona
 • Colico + Como
 • Morbegno, Chiavenna, Lecco
 • Gera Lario

Sorico markt

Souvenirs

Auf der Suche nach einem schönen italienischen Geschenk ? Hier einige Tipps:

 • Die Weine aus dem Valtellina (dem Gebiet nördlich des Comer Sees) z.B.  Sassello, Grumello, Inferno, Sfursat
 • Cynar (Artischocke), Amaretto (Mandellikör), Amaro (verschiedene Kräuterschnäpse).
 • Seide : Como ist das Seidezentrum  des Nordens. Unter anderem Krawatten, Schals und Unterwäsche.
 • Küchengeräte: wie z.B. Pizzateller, Spaghettischale / Zangen, Lasagneschale, Käsetöpchen, Pastamühlen und Espressomaschinen.

 

Zu mitnehmen:

 • Eingelegtes Gemüse : Artischocken, Tomaten, Champignons, Zwiebeln.
  • Sott’olio = in Öl eingelegt
  • Sott’aceto = in Essig eingelegt
 • Spaghetti Saucen in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen, tischfertig : duftende Basilikum-Sauce “Pesto Genovese”, so erhalten Ihre Spaghetti die  echte italienische Note.
 • Olivenöl extra vergine, würzig oder naturell.
 • italienische Käse : Gorgonzola, Mascarpone, Belpaese, Parmesan, Pecorino.
 • Salami, Parmaschinken, Bresaolo (= geräuchertes Rindfleisch aus dem Valtellina)
 • Getrocknete Pilze
 • Safran
 • Honig aus der Region
 • Rosinen-Feigen- Nuss Brot, bleibt  Wochen frisch.
 • Dosen Thunfisch in Öl, oder  ” salsa Tonata ” (= Thunfisch -Sauce) herrlich im  Salat oder auf Toast.

 

Uitstapjes

Hieronder treft u tips aan betreffende leuke plaatsen aan het meer of in de buurt. Ook wordt een aantal langere (rond)tochten beschreven. De beheerder kan u nader informeren.

Domaso

± 5 minuten per auto.  Leuk en gezellig vissersplaatsje.

Collico

10 minuten met de auto.  Gezellige boulevard met restaurants en ijssalons.  Centro-Nautico voor boten, accessoires en benzine-inname.  Treinstation, vertrekpunt naar o.a. Milaan (zie elders).  Goede groenten- en fruitmarkt op vrijdagmorgen (achter het station).

Piona Abbazia di Piona

Piona beeld

 

Deze plaats is het privé-terrein van de paters en gelegen aan het meer. U rijdt door Colico richting Lecco. Als u Colico bent gepasseerd, de spoorwegovergang voorbij, de afslag Abbazia di Piona nemen. U kunt in het klooster uit eigen stokerij diverse likeurtjes kopen.  De beste tijd hiervoor is op zaterdag en zondag tussen 15.00 en 18.00 uur.

Piona Klooster 3

Bellano(de verschrikkelijke)

Lief plaatsje, waar met een bekende waterval de l’Orrido  een bergstroompje in het meer uitkomt.

Varenna

Sfeervol vissersdorp op ca. ½ uur rijden.  Neem de Superstrada Milano/Lecco, dan de afslag Bellano.  Van hieruit de borden richting Varenna volgen, in Varenna direct na het bruggetje rechtsaf tot het meer. Woensdagmorgen markt aan de haven. Romantische wandelpromenade langs het meer.  De nauwe trapstraatjes komen allemaal uit bij het oude vissershaventje. Helemaal langs het meer lopend komt u bij twee schitterende villa’s, waarvan vooral de Villa Monastera een adembenemend mooie tuin heeft, die zich een kilometer lang langs het meer uitstrekt.  Van mei t/m september open van 10.00-12.00 u. en 14.00-18.00 uur. Goede restaurantjes.  Mooi terras bij Hotel au Lac.

Bellagio

Zeer druk toeristencentrum met veel souvenirwinkels en gezellige terrasjes.  Leuk centrum en mooie parken en boulevard om te wandelen.  Met de auto naar Varenna en daar de pont nemen naar Bellagio.

Lecco

Via de Superstrada ca. 30 minuten met de auto.  Stad met ruim 60.000 inwoners.  Mooie oude pleinen en kerken, veel warenhuizen.

Dongo

Vrij actieve tamelijk grote plaats, grote markt.  In het aanleunende dorpje Musso werd in 1945 de groep Mussolini gearresteerd en vastgehouden in Palazzo Manzi.

Gravedona

Mooi vissersdorpje met een leuke markt.  Ca. 5 minuten met de auto.  Op 14 augustus is er een groot vuurwerk.

Menaggio

Mooie wandelboulevard.  Gelegenheid om per auto over te steken naar Bellagio.

Tremezzo

Zeer bekende bloementuin van Villa Carlotta.  April en mei:  bloei van de azalea’s en rododendrons.  Van april t/m september geopend van 9.00-18.00 uur.

Pianello di  Lario

Botenmuseum, alle boten die ooit het Comomeer (Lario) bevaren hebben.

Cernobbio

Veel villa’s met wandelparken.  De bekendste is Villa d’Este uit 1568, nu één van de beste hotels ter wereld.

Como

Mooie grote stad (100.000 inwoners). Bergtreintje naar Brunate met prachtige panorama’s. Mooie dom. Villa dell”Olmo. Met de auto ca. 1 uur. Vanuit Colico met de aliscafo (draagvleugelboot) ook 1 uur.

Onno

Kerkje van de Madonna del Ghissalo, beschermster van de wielrenners.  Rij via Lecco richting Bellagio.  In het plaatsje Onno de weg naar Asso nemen, waar het kerkje staat aangegeven.  In het kerkje vele fietsen en truien van bekende renners als Coppi, Merckx, Gimondi, Moser, Roche, enz.

Isola

Het enige eiland in het Comomeer. Het is ongeveer 600 meter lang en begroeid met olijfbomen. Eind juni/begin juli wordt er het “Festa del Lago” gevierd met vele boten en klederdrachten.

Milano

Deze mooie welvarende stad kunt u vanuit Sole Mio gemakkelijk eens een dagje bezoeken. Uiteraard kunt u per auto gaan, maar wij raden u aan de trein te nemen: goedkoop, geen parkeerproblemen en geen verkeersperikelen.

Vertrekstation is Colico, aan de overzijde van het meer en per auto in ca. 10 min. bereikbaar. Gratis parkeerplaats bij Centro Nautico (richting haven rechtsaf en daar nog eens rechts, voorbij restaurant Faro en door voetgangerstunnel terug naar station in enkele minuten). U kunt kiezen uit een retour 2e klas (andata en ritorno) of een dagkaart (carta turistica, inclusief toegang bus, tram of metro). Direct naast het loket afstempelen. Vanaf Milano-Centrale kunt u per taxi, bus, tram of metro het centrum bereiken. Te voet loopt u er ±40 min. over. Neem dan de Corso Buenos Aires, een schitterende winkelstraat; u passeert tevens het stadspark het Omniversum en het museum voor natuurlijke historie.

Kaartjes voor tram en bus koopt u bij tabakszaken annex bars (tabacchi). Er is altijd wel zo’n winkel in de buurt van een halte. Vanuit Milano-Centrale vertrekt u vanaf perron Sondrio/Tirano; vergeet niet weer te stempelen op het perron. Informatie over vertrek- en aankomsttijden bij de beheerder. Vragen om carta turistica i.v.m. bus enz. voor leuke prijs !

Enkele autotrips

Gera – Chiavenna (de moeite waard!) – richting Spluga – Campodolcina – Madesimo
Skiën in voorseizoen (van 1 nov. tot 1 mei) Niet druk en prachtige pistes. Ook voor niet-skiërs zeer de moeite waard. Restaurants bij het Lago Azurro (1850 m.), te bereiken via de stoeltjeslift en op de Colmenetta (2.890 m.), te bereiken met een gondellift. Afstand vv. ca. 80 km.

Gera – Lecco (superstrada) – Bergamo
In Bergamo de borden “Citta alta” volgen (met tandradbaan naar boven: goede parkeerplaats)
Bergamo is één van de mooiste steden van Noord-Italië!
Met kinderen is het vlakbijgelegen Minitalia aan de E13/A4 (Capriate S. Gervasio) zeer de moeite waard. Afstand vv. ± 150 km.

Gera – Morbengo – Tirano – Berninapas – Sankt Moritz – Malojapas – Chiavenna – Gera
Afstand ± 210 km. (Paspoorten meenemen)

Gera – Colico (Lungholago) – Varenna – Lecco – Erba – Como – Menaggio – Dongo – Gera
Afstand ± 145 km.

Gera – Menaggio – Porlezza – Lugano – Mendrisio – Chiasso – Cernobbio – Menaggio – Gera
Afstand ± 160 km. (Paspoorten meenemen).

Gera – Colico – Varenna – autopont naar Bellagio – autopont naar Cadenabbia – Menaggio – Gera
Afstand ± 65 km.

Gera – Morbegno – Val Gerola – Gerola Alto – Morbegno – Gera
Afstand ± 60 km.

Gera – Morbegno – na Morbegno nog 2 km., na bruggen linksaf naar Bagni di Masimo
Prachtig! Afstand vv. 80 km.

Gera – Morbegno – Sondrio – Chiesa (in Valmalenco) Gondellift naar Sassa Alto op 2.336 m. hoogte

Gera – Chiavenna – richting Sankt Moritz, linksaf naar Soglio (adembenemend uitzicht; lief, auto-loos dorpje) – Malojapas – Silvaplana – Corvatsch-gletcher (3.500 m.) gondel
Afstand vv. ± 90 km. (Paspoorten meenemen).

Livigno

Een mooi wintersportgebied, maar ook in de zomer de moeite waard. Het wordt “Klein Tibet” genoemd. Livigno is belastingvrij en u kunt er goedkoop sigaretten, drank en luxe artikelen (parfum, zonnebrillen enz.) kopen.

U mag er vrij in- en uitvoeren (personen vanaf 17 jaar – aantallen kunnen veranderen):

 • 200 sigaretten of 50 sigaren of 100 sigaartjes of 250 gr. tabak p.p.
 • 2 liter wijn licht mousserend of 2 liter drank beneden 22% of 1 liter sterke drank boven 22%
 • Proviand tot een waarde van Zw.Fr. 100
 • 50 cc. Parfum of 250 cc. lotion

Route naar Livigno: Sorico – Skt. Moritz – Bernina. Halverwege Skt. Moritz-Bernina linksaf naar Livigno.
Ongeveer 2 uur rijden, paspoorten meenemen. Let op: verscherpte douane-controle.

Ausflüge

Hier finden Sie Tipps zu schönen Ausflugszielen am See oder in der Umgebung. Auch eine Reihe von längerer ( Rund )Fahrten wird beschrieben. Der Verwalter kann Ihnen noch weitere Informationen erteilen.

Domaso

± 5 Minuten mit dem Auto. Schönes und gemütliches Fischerdorf.

Collico

10 Minuten mit dem Auto. Gemütlicher Boulevard mit Restaurants und Eisdielen. Centro-Nautico für Boote, Zubehör und Tanken. Bahnhof, Ausgangspunkt nach u.a. Mailand (siehe an anderer Stelle). Guter Obst-und Gemüsemarkt am Freitagmorgen (hinter dem Bahnhof).

Piona Abbazia di Piona

Piona beeld

 

Dieser Ort ist das Privatgelände der Priester und befindet sich am See. Fahren Sie von Colico Richtung Lecco. Wenn Sie den Bahnübergang Colico überqueren, nehmen Sie die Ausfahrt Abbazia di Piona. Sie können in dem Kloster verschiedene Liköre aus eigener Brennerei kaufen. Die beste Zeit dafür ist am Samstag und Sonntag zwischen
15.00 und 18.00 Uhr.

Piona Klooster 3

Bellano (der Schreckliche)

Liebliches Dorf, wo ein Gebirgsbach als bekannter Wasserfall l’Orrido in den See mündet.

Varenna

Gemütliches Fischerdorf in ca. ½ Stunde Autofahrt zu erreichen. Nehmen Sie die Super Strada Milano / Lecco, Abfahrt Bellano. Von hier aus folgen Sie den Schildern Richtung Varenna. In Varenna unmittelbar nach der Brücke rechts abbiegen bis zum See. Mittwochmorgen ist Markt am Hafen. Romantische Promenade am See entlang. Die schmalen Treppen führen alle zum alten Fischerhafen. Wenn Sie zu Fuß am See entlang gehen kommen Sie zu zwei prächtigen Villen, vor allem die Villa Monastera besitzt einen atemberaubend schönen Garten, der sich 1 km am See entlang erstreckt. Geöffnet von Mai bis September von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr. Gute Restaurants. Schöne Terrasse beim Hotel au Lac.

Bellagio

Sehr lebhaftes Touristenzentrum mit vielen Souvenirläden und gemütlichen Terrassen. Hübsches Zentrum, schöne Parkanlagen und Promenade zum Bummeln. Mit dem Auto nach Varenna fahren und von dort aus mit der Fähre nach Bellagio.

Lecco

Über die Superstrada in ca. 30 Minuten mit dem Auto. Stadt mit über 60.000 Einwohnern.
Schöne alte Plätze und Kirchen, viele Kaufhäuser.

Dongo

Ziemlich großer und aktiver Ort, großer Markt. Im nahgelegenen Dorf Musso wurde im Jahre 1945 die Gruppe Mussolini festgenommen und im Palazzo Manzi verhaftet.

Gravedona

Hübsches Fischerdorf mit einem schönen Markt. Ca. 5 Autominuten. Am 14. August gibt es ein großes Feuerwerk.

Menaggio

Schöne Promenade. Gelegenheit um mit der Autofähre nach Bellagio zu kommen.

Tremezzo

Sehr berühmter Blumengarten der Villa Carlotta. April und Mai : Blüte der Azaleen und Rhododendren. Geöffnet von April bis September von 9.00 bis 18.00 Uhr.

Pianello di  Lario

Schiffsmuseum, alle Boote die auf dem Comer See (Lario) fuhren.

Cernobbio

Viele Villen mit Parks zum spazieren. Die berühmteste ist die Villa d’ Este aus dem Jahre 1568, heute eines der besten Hotels weltweit.

Como

Schöne große Stadt (100.000 Einwohner). Bergbahn mit schönem Panoramablick bis Brunate. Wunderschöne Villa dell ‘ Olmo. Autofahrt ca. 1 Stunde, mit dem Boot (Tragflächenboot) von Colico auch eine Stunde.

Onno

Kirche der Madonna del Ghissalo, der Patronin der Radfahrer. Fahren Sie über Lecco Richtung Bellagio. Von Onno aus Richtung Asso fahren, wo die Kirche ausgeschildert ist. In der Kirche befinden sich viele Rennräder und Trikots von berühmten Rennradfahrern wie Coppi, Merckx, Gimondi, Moser, Roche usw.

Isola

Die einzige Insel im Comer See. Etwa 600 Meter lang und mit Olivenbäumen als Vegetation. Ende Juni / Anfang Juli wird hier die ” Festa del Lago” mit vielen Schiffen und Trachten gefeiert.

Milano

Diese schöne reiche Stadt können Sie bequem in einem Tag von Sole Mio aus besuchen. Sie können selbstverständlich mit dem Auto fahren, wir empfehlen Ihnen jedoch den Zug zu nehmen : kostengünstig, keine Parkplatzprobleme und keine Staus.

Ausgangspunkt ist Colico, auf der anderen Seite des Sees gelegen und mit dem Auto in etwa 10 Minuten zu erreichen. Kostenlose Parkplätze am Centro Nautico (Richtung Hafen rechts und wieder rechts beim Faro Restaurant vorbei und durch den Fußgängertunnel zurück zum Bahnhof in wenigen Minuten). Sie können aus einer Rückfahrkarte 2. Klasse (Hin- und Rückfahrt) oder einer Tageskarte (carta turistica, inklusive Bus, Straßenbahn oder U-Bahn) wählen. Direkt neben dem Schalter abstempeln. Von Milano-Centrale/Zentrum können Sie das Zentrum mit dem Taxi, Bus, Straßenbahn oder U-Bahn erreichen. Zu Fuß in etwa ± 40 min. Nehmen Sie den Corso Buenos Aires, eine herrliche Einkaufsstraße, Sie kommen dann auch beim Omniversum, dem Stadtpark und Naturhistorischen Museum entlang.

Tickets für Straßenbahn und Bus sind in Tabakläden oder Bars mit Tabakwaren (Tabacchi) erhältlich. In der Nähe einer Haltestelle befindet sich immer ein Geschäft. Von Milano Centrale fahren Sie vom Gleis Sondrio / Tirano ab, vergessen Sie nicht um auf dem Gleis Ihr Ticket wieder zu stempeln. Informationen über Abfahrts-und Ankunftszeiten sind beim Hausmeister erhältlich. Fragen Sie nach der Carta Turistica i.v.m. Bus etc. und für den günstigen Preis!

Einige Ausflüge mit dem Auto

Gera – Chiavenna (lohnt sich!)- Richtung Spluga – Campodolcina – Madesimo Skifahren in der Vorsaison (vom  1. November bis zum  1. Mai), nicht zu viel Betrieb und schöne Pisten. Für Nicht-Skifahrer auch sehr lohnenswert. Restaurants  beim Azurro See (1850 m), erreichbar mit  der Sesselbahn und auf dem Colmenetta (2.890 m), mit der Seilbahn zu erreichen. Entfernung  ca. 80.

Gera – Lecco (Superstrada) – Bergamo In  Bergamo den Schildern  ” Citta Alta ” folgen (mit Zahnradbahn nach oben : gute Parkmöglichkeiten). Bergamo ist eine der schönsten Städte Norditaliens! Mit Kindern  lohnt  sich ein Besuch im nahegelegenen  Minitalia an der E13/A4 (Capriate S. Gervasio),  sehr lohnenswert. Entfernung ca  ± 150 km..

Gera – Morbengo – Tirano – Berninapas – Sankt Moritz – Malojapas – Chiavenna – Gera ± 210 km entfern  (Personalausweise mitnehmen).

Gera – Colico (Lungholago) – Varenna – Lecco – Erba – Como – Menaggio – Dongo – Gera Afstand ± 145 km.

Gera – Menaggio – Porlezza – Lugano – Mendrisio – Chiasso – Cernobbio – Menaggio – Gera Afstand ± 160 km. (Paspoorten meenemen).

Gera – Colico – Varenna – autopont naar Bellagio – autopont naar Cadenabbia – Menaggio – Gera ± 65 km entfernt.

Gera – Morbegno – Val Gerola – Gerola Alto – Morbegno – Gera Entfernung ± 60 km.

Gera – Morbegno – Nach Morbegno noch ca. 2 km, nach den Brücken links  Richtung Bagni di Masimo abbiegen. Wunderschön! Entfernung ca. 80 km.

Gera – Morbegno – Sondrio – Chiesa (in Valmalenco) Seilbahn nach Sassa Alto auf 2.336 m Höhe über dem Meeresspiegel.

Gera – Chiavenna – Richtung St. Moritz, von links nach Soglio (atemberaubende Aussicht, liebliches, autofreies Dörfchen) – Maloja – Silvaplana – Corvatsch -Gletscher (3.500 m) Seilbahn. Entfernung ca  ± 90 km. (Personalausweise
mitnehmen).

Livigno

Ein schönes Wintersportgebiet, aber  auch im Sommer lohnenswert. Es wird auch  “Kleines  Tibet” genannt. Livigno ist steuerfrei. Sie können günstig  Zigaretten, Alkohol und Luxusartikel  (Parfüm, Sonnenbrillen usw.) kaufen.

Ein- und Ausfuhr ist frei (Personen ab 17 Jahren – Zahlen können sich ändern) für:

 • 200 Zigaretten oder 50 Zigarren oder 100 Zigarillos oder 250 gr. Tabak p.Person
 • 2 Liter Wein oder Sekt  oder 2 Liter Alkohol unter 22% oder 1 Liter Spirituosen über  22%
 • Totalwert von  maximal 100 Schweizer Franken
 • 50 cc. Parfüm oder 250 cc. Lotion

Route nach Livigno: Sorico – Skt. Moritz – Bernina. Auf halber Strecke nach  Skt. Moritz-Bernina
links nach Livigno. Ungefähr  2 Stunden mit dem Auto, Personalausweise mitnehmen. Hinweis: strengere Zollkontrollen.

(Water)sport

Voor waterliefhebbers biedt het meer alles wat men zich wensen kan. Zwemmers vinden er de juiste temperatuur, hengelaars een overweldigende visstand en de kinderen genieten van de langzaam aflopende zandoever (een grote uitzondering!).  De omstandigheden zijn ideaal voor (speed-)varen, vissen, waterskiën, zeilen en surfen.

Surfen

Er waaien over het Comomeer twee specifieke winden:

1. DE BREVA
Deze wind steekt op tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
Uitstekend om te surfen. Duidt op mooi stabiel zomerweer.
Gaat liggen om ca. 18.00 uur.
Vanaf het park gezien staat de vlag naar links.

2. DE TIRANO.
Deze wind steekt vooral ‘s ochtends of ‘s avonds laat op.
Omdat deze wind zeer onregelmatig van gedrag is en/of zéér hard, is het gevaarlijk om te surfen.
Deze wind waait altijd bij onstabiel veranderlijk weer.
Vanaf het park gezien waait de vlag naar rechts.

Direct naast het park (achter de heuvel) is een professionele surfschool waar men ook surfplanken kan huren (dus zonder les), kano’s en zeilbootjes.

Watersport 2

 

Sportschool 1

 

 

 

 

 

 

Er is keuze uit:

 • cursus voor beginners
 • cursus voor gevorderden
 • cursus funboard voor beginners / gevorderden
 • extra cursus gevorderden (supplementare)
 • schoonheidscursus (“esteso”) gericht op stijl en uitvoering
 • kite-surfen

Voor reparaties van surfplanken, skies, tennisrackets en snowboards kunt u bij “Chicca Sport” terecht:

 • Via Case Sparse 64, Domaso
 • Via Nazionale 57, Colico
 • Via Statale 31, Dongo

 

Vissen

Officieel dient u in het bezit te zijn van een visvergunning.
Deze kunt u verkrijgen op het gemeentehuis te Gera Lario of bij de plaatselijke hengelsportwinkel (ong. € 8,00). Pasfoto’s meenemen!

Natuurlijk kunnen we niet zomaar zeggen, dat u “toch niet gecontroleerd” wordt. Tot op heden heeft nog niemand van Sole Mio een controleur getroffen.
Gaat u vissen zonder vergunning, dan heeft u dus niet veel kans om bekeurd te worden.
Levend aas is te koop in Colico, schuin tegenover de dorpsfontein; ook hengelsportartikelen.

In Gera Lario, vlakbij de bocht naar het dorp, is een hengelsportwinkel, waar men hengels, dobbers, haakjes, enz. (ook luchtbedden en tuinstoelen) verkoopt.

Mocht het u niet lukken om iets eetbaars aan de haak te slaan, dan kunt u nog altijd terecht bij “Pesca Sportiva” in Delebio.
Op deze forellenkwekerij kunt u zelf de malste forellen ophalen en schoongemaakt meenemen. Kinderen kunnen intussen in ‘n speeltuintje spelen.
Hoe komt u in Delebio? Neem de weg door Sorico, over de brug de weg volgen en aan ‘t einde rechts. Daarna de borden Sondrio volgen. In het dorp Delebio ziet u de borden “Pesca Sportiva”.

Niet zover daar vandaan, in Nuova Olonio, is ook een “Pesca Sportiva”. Hier moet u wel zelf uw vangst schoonmaken. De weg is eenvoudig: door Sorico, over de brug, direct links en dan is het na ca. 200 m. aan de rechterkant (vlakbij de steengroeven).

Waterskiën

Wilt u met uw eigen boot gaan waterskiën, dan moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • Vaarbewijs verplicht voor motorboten die een snelheid van meer dan 20 km per uur kunnen bereiken.
 • Vaarbewijs aan boord hebben.(geen kopie !)
 • W.A. verzekering hebben afgesloten en deze papieren aan boord hebben.
 • Geen gevaarlijk vaargedrag vertonen, d.w.z. min. afstand 300 m. uit de kust. Wegvaren vanaf de kust met max. 10 km. p.u.
 • Kwitantie watersportbelasting aan boord hebben.
 • Per persoon 1 reddingsvest of boei, alsmede vuurpijlen en een brandblusser hebben.
 • Een goede zwemmer moet de bestuurder van de boot zijn.
 • De boot moet een bolle achteruitkijkspiegel hebben.
 • Er moet een zgn. “dodemansknop” aanwezig zijn.
 • De lijn tussen de boot en de skiër moet min. 12 meter zijn.
 • Er moet een sleepbeting zijn voorzien van een loskoppelsysteem.

 

Haven 6

Aanbevolen wordt om snelle motorboten te laten registreren in Nederland door de Rijksdienst voor het wegverkeer en om een kopie van deze registratie aan boord te hebben. Het registratienummer dient aan beide zijden van uw boot te zijn aangebracht.

Watersportbelasting betaalt u op het postkantoor (ook in Gera mogelijk! “Tasse per la barca”).

Tot op heden wordt op het Comomeer nog niet streng gecontroleerd, in tegenstelling tot het Garda-meer en Lago Maggiore. Wordt u echter “betrapt” op één van de bovenstaande overtredingen, dan heeft u niet alleen kans op boete, maar tevens op inbeslagname van uw boot!!!

Watersportcentrum Domaso

Geopend in 1990. Ca. 10 min. rijden vanaf “Sole Mio”; links van de weg. Zij bieden parasailing, waterskiën, kanoverhuur en mountainbikeverhuur. Er is ook een sauna en een koffieshop.

Bootverhuur

U kunt boten huren via onderstaand adres:  www.rentland.it . In Domaso en Gravedona zijn motorboten te huur (folders bij beheer).

(Wasser)sport

Für Wasserratten bietet der See alles, was man sich wünschen kann. Für Schwimmer hat er die richtige Temperatur , Angler einen überwältigenden Fischbestand und die Kinder genießen die sanft abfallenden Sandbänke (eine große Ausnahme).  Die Bedingungen sind ideal für (Speed) Bootfahren, Angeln, Wasserski, Segeln und Surfen.

Surfen

Am Comer See gibt es zwei spezifische Winde:

1. BREVA Der Wind kommt zwischen  von 12.00 bis 13.00 Uhr auf. Ausgezeichnet zum Surfen . Deutet auf  ziemlich stabiles  Sommerwetter hin. Legst sich gegen ca. 18:00 Uhr. Vom Park aus gesehen weht  die Fahne nach  links.

2. TIRANO. Dieser Wind kommt vor allem am Morgen oder spät in der Nacht auf. Da der Wind sehr unregelmäßig in seinem Verhalten ist und / oder sehr kräftig, ist das Surfen dann gefährlich. Dieser Wind weht immer bei  instabilem  wechselhaften Wetter. Vom Park aus gesehen weht die Fahne nach rechts.

Direkt neben dem Park ( hinter dem Hügel ) ist eine professionelle Surfschule , wo auch Surfbretter zu mieten sind ( ohne Kursteilnahme ), Kanus und Segelboote.

Watersport 2

 

Sportschool 1

 

 

 

 

 

 

Sie haben die Wahl aus:

 • Kursfür Anfänger
 • Kursfür Fortgeschrittene
 • Kurs Funboard für Anfänger / Fortgeschrittene
 • zusätzlicher Aufbaukurs („ supplementare“ )
 • Schönheitskurs ( ” Esteso ” ) auf Stil und Ausführung gerichtet
 • Kite-Surfen

Für die Reparatur von Surfbrettern, Ski, Tennisschläger und Snowboards können Sie sich an “Chicca Sport” wenden:

 • Via Case Sparse 64, Domaso
 • Via Nazionale 57, Colico
 • Via Statale 31, Dongo

 

Angeln

Sie müssen offiziell eine Lizenz zum Angeln haben. Sie können diese beim Gemeindehaus in Gera Lario oder beim lokalen Angelsportgeschäft (ca. €8,- ) erhalten. Nehmen Sie ein Passfoto mit!

Natürlich können wir nicht einfach sagen, dass Sie ” doch nicht kontrolliert werden “. Bis heute haben wir noch keinen Kontrolleur bei Sole Mio angetroffen. Gehen Sie ohne eine Lizenz angeln ist die Chance gering um kontrolliert zu werden. Lebende Köder erhalten Sie in Colico, gegenüber dem Dorfbrunnen; auch bei Angelsportartikeln.

E in Angelsportgeschäft finden Sie in der Nähe der Kurve zum Dorf Richtung Gera Lario, wo Sie Angeln, Schwimmer, Haken, etc. ( aber auch Luftmatratzen und Gartenstühle) finden.

Sollten Sie nichts fangen, können Sie immer noch zu ” Pesca Sportiva ” in Delebio gehen. Bei dieser Forellenzucht können Sie die zartesten und bereits ausgenommen Forellen mitnehmen. Kinder können sich hier im Spielplatz vergnügen. Wie kommen Sie nach Delebio ? Fahren Sie Richtung Sorico, folgen Sie der Straße über die Brücke und am Ende rechts. Dann folgen Sie den Schildern nach Sondrio. Im Dorf Delebio sehen Sie bereits ” Pesca Sportiva “.

Nicht weit von dort, in Nuova Olonio, gibt es auch einen ” Pesca Sportiva “. Hier werden die Fische nicht für Sie ausgenommen. Der Weg ist einfach: durch Sorico, über die Brücke, gleich wieder links abbiegen und dann etwa nach 200 Metern auf der rechten Seite (in der Nähe des Steinbruchs ).

Wasser–Ski

Wollen Sie mit Ihrem eigenen Boot Wasserski fahren, dann müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

 • Führerschein für Motorboote mit einer Geschwindigkeit von über 20 km pro Stunde ist Pflicht.
 • Führerschein an Bord haben (keine Kopie!)
 • Haftpflichtversicherung abgeschlossen mit an Bord.
 • Keine gefährlichen Bootfahrstil demonstrieren, d.h. mindestens 300 m Abstand von der Küste halten. Küste mit höchstens 10 km pro Stunde verlassen.
 • Quittung der Wassersportsteuer an Bord haben.
 • Pro Person eine Rettungsweste oder Boje, sowie Fackeln und einen Feuerlöscher.
 • Der Kapitän des Bootes sollte ein guter Schwimmer sein
 • Das Boot muss einen konvexen Rückspiegel besitzen.
 • Eine “Notschalter ” muss vorhanden sind.
 • Die Leine zwischen Boot und Wasser-Skifahrer muss mindestens 12 Meter betragen.
 • Die Möglichkeit des Schleppens bzw. Abschleppens muss gegeben sein.

 

Haven 6

Empfehlenswert ist es schnelle Motorboote im eigenen Land registrieren zu lassen und eine Kopie davon an Bord zu haben. Diese Nummer sollte an beiden Seiten des Bootes vorschriftmäßig angebracht sein.

Wassersportsteuern zahlen Sie beim Postamt (auch in Gera möglich! “Tasse per la barca ” ).

Bis heute wird auf dem Comer See noch nicht streng kontrolliert, im Gegensatz zum Gardasee und dem Lago Maggiore. Wenn Sie allerdings “erwischt” werden wegen Überschreitung einer der oben genannten Vorschriften, dann erwartet Sie nicht nur eine Strafe sondern auch die Beschlagnahme Ihres Bootes!

Wassersportzentrum Domaso

Im Jahr 1990 eröffnet. Ca. 10 Autominuten von ” Sole Mio”, auf der linken Straßenseite. Sie bieten Parasailing, Wasserski, Kanuverleih und Mountainbike-Verleih an. Hier finden Sie ebenfalls eine Sauna und ein Café..

Bootsverleih

Sie können Boote bei unten genannter Adresse mieten: www.rentland.it. In Domaso und Gravedona sind Motorboote zu mieten ( Infoblatt beim Verwalter).

Ontspanning

Beeld in havenVanuit Gera zijn vele interessante autotrips mogelijk. Steden als Milaan, Lugano, Como, Sankt Moritz, Livigno en Sondrio liggen op een uur rijden. In de bungalows treft u een boek met allerlei tips. Langs de oevers van het meer vindt u vele pittoreske dorpjes en prachtige villa’s met botanische tuinen. In de directe omgeving kunt u (kite)surfen, zeilen, (speed)varen, waterskiëen, paardrijden, parasailen, karten, zwemmen, vissen of mountainbiken. Ook bergwandelingen en bergbeklimmen kunt u direct vanuit het park.

Tennis

De tennisbaan die naast “Sole Mio” ligt (achter het voetbalveld) kunt u bespreken bij de kiosk aan de jachthaven.

Paardrijden

In Colico is een manege waar paarden per uur verhuurd worden. U volgt de borden richting Colico. Zodra u de bebouwing nadert, ziet u een bordje dat geel is met opschrift: “Passeggiato a cavallo/Trivio di Fuentes”. U volgt dit deels onverharde weggetje, tot u op de manege komt.

De paarden worden voor u gezadeld met zgn. Amerikaanse zadels, waarna u een begeleide rit maakt langs de oevers van de Mera, langs het meer en daarna door de weilanden terug. Ook voor beginners! Telefonisch reserveren gewenst.

Op de racefiets

Heeft u zelf een racefiets meegenomen, dan volgen hier enkele (beproefde) routes. Houdt er rekening mee dat u nergens op vlakke wegen fietst. Meestal moet er flink geklommen worden.

Als “warming up” gaat u vanaf het park linksaf. Vóór de brug neemt u de weg naar rechts richting Montemezzo. In Montemezzo aangekomen kunt u nog verder klimmen naar Bugiallo of Montalto. U heeft dan een goede indruk van wat het fietsen in de bergen inhoudt.

Andere routes: Wilt u een ronde om het meer maken dan is het belangrijk te weten, dat de westzijde, Gera – Como, veel tunnels bevat en u dus reflecterende kleding moet dragen.

De oostzijde, Colico – Lecco, is minder druk, omdat het werkverkeer daar gebruik kan maken van de Superstrada. De totale omtrek van het meer is ca. 170 km. Op de route Lecco – Bellaggio kunt u een omweg maken naar het kerkje van de Madonna del Ghissallo, alwaar uw illustere voorgangers (o.a. Merckx en Coppi) hun fietsen en truien hebben achtergelaten.

Wandelen

Via dei Monti Lariani (De weg in de bergen langs het Comomeer). De omgeving van het Comomeer biedt de wandelaars een machtige attractie.

De oude verbindingswegen bovenlangs het Comomeer zijn in oude staat hersteld en nu als wandelroute gemarkeerd. “Lago di Lario” is de oude naam van het Comomeer. De weg door de bergen is verdeeld in 4 route-delen en loopt van Sorico naar Cernobbio. De totale lengte is 130 kilometer. Voor geoefende wandelaars is de route geen enkel probleem. Amateurs doen er goed aan extra voorzichtig te zijn en voldoende vocht en rust te nemen. De route is gemarkeerd door rood-witte bordjes (of rood-witte markeringen op bomen of rotsen).

Een uitgebreide routebeschrijving is verkrijgbaar bij de beheerder. U kunt beginnen bij Sorico bij het kerkje van San-Miro (vanaf het park rechtsaf, ongeveer 100 meter voorbij de kerk van Sorico, net over een bruggetje, is aan de linkerkant een pad, dat naar San-Miro leidt). U kunt ook starten bij Montalto, recht boven Gera Lario (vanaf het park linksaf, net voor de brug rechts naar Montemezzo, de weg vervolgen tot het einde, bij een groepje huizen).

Wandelen naar Montemezzo, boven Gera Bij bar/gelateria “Olmo” (“barretje goedkoop”) het straatje “Via Palaretto” inslaan en binnendoor tussen de huizen en wijngaarden naar boven lopen.

Per auto naar San Bartolomeo Vanaf het park linksaf. Direct vóór de brug rechtsaf richting Montemezzo. In scherpe bocht rechtsaf richting Bugiallo. Rechtsaf richting San Bartolomeo. Parkeren bij kerkje (einde weg). Diverse aangegeven wandelingen.

Wandeling naar San Miro Vanaf het park rechtsaf. Ongeveer 200 m. na de kerk van Sorico linksaf naar boven. Vóór het kerkje van San Miro bevindt zich langs het pad een geneeskrachtige bron. Er hangt een pollepel in het kapelletje waarmee men de “zere plekken” kan begieten.

Per auto naar Albonico Door Sorico heen tot aan de brug over de Mera, naar Albonico rijden. Parkeren. Klein dorp en boven dorp rechtsaf slaan, eerst door bosje heen. Rechts de bergflank aanhouden, doorlopen tot het pad ophoudt (elektriciteitswerken) en terug. Halverwege de wandeling links aanhouden en tekens volgen. Loopt uit op regelrechte Alpenwandeling.

Per auto naar Livo (en verder lopen) Richting Menaggio rijden. Als u bij het centrum van Gravedona bent, rechtsaf de borden naar Peglio en Livo volgen. Vóór Peglio is een kerkje met mortuarium, wat een rijk gedecoreerd interieur heeft. De moeite waard! Verder naar Livo.

Wandeling naar Trezzone Vanaf het park linksaf, net na de brug rechtsaf richting Trezzone. Over de asfaltweg tot aan de kerk. Onder de kerk door via de wijngaarden naar Trezzone.

Mountainbiken

Voor mountainbike-routes vanuit Gera Lario of in de omgeving kunt u onderstaande site raadplegen.www.casarina.com

Golf

Voor golfbanen in de buurt kunt u verderop in deze site bij “Links”  voldoende informatie vinden. Eén van de mooiste banen van Europa is die van Menaggio. Voor beginners is de baan bij Sondrio interessant. Huurders van Sole Mio krijgen 20% korting op de green fee van de golfbaan van

Sondiro: Valtellina Golf Club S.p.A. Via Valeriana,29/a 23010 Caiolo – Sondrio Tel: 0342 354009 – Fax: 0342 354528

GOLFBANEN IN DE OMGEVING

Bergamo Via Longoni 12 24030 Almenno S. Bartolomeo 035-640028/640707 Hele jaar geopend, dinsdag gesloten, 27 holes, 6.200 en 3.000 m., verhuurmateriaal en les mogelijk.

Royal St. Anna (alleen voor leden van andere clubs) 22040 Annone de Brianza 0341-577551 Hele jaar geopend, dinsdag gesloten, 9 holes, 3.400 m., verhuurmateriaal en les mogelijk.

Carimate Via Airoldi 2 22060 Carimate 031-790226 Geopend van 1 februari tot 20 december, maandag gesloten, 18 holes, 5.725 m., verhuur materiaal en les mogelijk.

Menaggio & Cadenabbia Golf Club (alleen voor leden van andere clubs) Volgens velen de mooiste in de wereld. Via Golf 12 22010 Grandola e Uniti 0344-32103 Geopend van 1 april tot 31 oktober, dinsdag gesloten, 18 holes, 5.277 m., verhuur materiaal en les mogelijk.

Circolo Golf Villa d’Este Via Cantû 13 22030 Montorfano 031-200200 Geopend van 1 maart tot 31 december, alle dagen open, ook restaurant, (het restaurant is maandag gesloten), 18 holes, 5.755 m., verhuur materiaal en les mogelijk.

Paragliding

Paragliden is, bij goede weersomstandigheden, mogelijk op zaterdag- en zondagochtend. Het vertrek is vanaf de jachthaven in Gera Lario. Indien u als passagier mee wilt vliegen, raden wij u aan van te voren vanuit Nederland te reserveren via telefoonnummer 0041-786706261 (Duitstalig)

 

Freizeit

Beeld in havenVon Gera sind viele interessante Ausflüge möglich. Städte wie Mailand, Lugano, Como, St. Moritz , Livigno und Sondrio sind innerhalb einer Autostunde zu erreichen. In den Bungalows finden Sie ein Buch mit allerlei Tipps. Entlang des Seeufers finden Sie viele malerische Dörfer und wunderschöne Villen mit botanischen Gärten. In der unmittelbaren Umgebung besteht die Möglichkeit zum (Kite-) Surfen , Segeln, (Speed-) Bootfahren, Wasserski, Reiten , Parasailing, Kanu , Schwimmen, Angeln oder Mountainbike. Auch Wanderungen und Bergsteigen können Sie direkt vom Park aus unternehmen.

Tennis

Den Tennisplatz neben ” Sole Mio” (hinter dem Fußballplatz ) können Sie am Kiosk im Jachthaven reservieren.

Reiten

In Colico ist ein Reitstall wo Sie pro Stunde reiten können. Folgen Sie den Schildern bis Colico. Wenn Sie sich dem Gebäude ähern sehen Sie ein Schild in gelb: “Passeggiato a cavallo/Trivio di Fuentes”. Folgen Sie dieser teilweise unbefestigten Straße, bis Sie die Ställe erreichen.

Die Pferde werden für Sie mit Amerikanischen Sätteln gesattelt, Sie folgen dann einem geführten Rundritt entlang der Ufer des Mera , dem See entlang und dann zurück durch die Wiesen. Auch für Anfänger! Telefonische Reservierung erforderlich.

Mit dem Rennrad

Haben Sie ein selbst Rennrad dabei, dann sind hier unten einige (bewährte ) Routen beschrieben. Bitte beachten Sie, dass Sie nirgendwo auf flachen Straßen Radfahren. Meistens haben Sie es mit Bergen zu tun.

Als “warming up” biegen Sie vom Park aus links ab. Vor der Brücke nach rechts in Richtung Monte Mezzo. In Monte Mezzo können Sie noch weiter Richtung Bugiallo oder Montalto bergauf fahren. Sie haben so einen guten Eindruck erhalten , was es bedeutet in den Bergen Rad zu fahren.

Andere Routen : Möchten Sie eine Runde um den See machen, beachten Sie dann , dass sich auf der Westseite Gera – Como, viele Tunnel befinden und Sie daher reflektierende Kleidung tragen müssen.

Die Ostseite, Colico – Lecco, ist ruhiger, weil der Durchgangsverkehr die Super Strada benutzen kann. Der gesamte Seeumfang beträgt etwa 170 km. Auf der Strecke Lecco – Bellagio können Sie einen Abstecher zur Kirche der Madonna del Ghissallo machen , wo berühmte Vorgänger (z.B. Coppi und Merckx ) ihre Fahrräder und Trikots hinterlassen haben.

Wandern

Via dei Monti Lariani ( Die Straße in den Bergen entlang des Sees ). Die Gegend des Comer Sees hat auf Wanderer eine starke Anziehungskraft.

Die alten Straßen an der Oberseite des Sees sind in ihren ursprünglichen Zustand gebracht und sind jetzt markierte Wanderwege geworden. ” Lago di Lario ” ist der alte Name des Comer Sees. Die Straße durch die Berge ist in vier Strecken unterteilt und verläuft von Sorico bis Cernobbio. Die Gesamtlänge beträgt 130 Kilometer. Für geübte Wanderer ist der Weg kein Problem. Amateure tun gut daran, besonders vorsichtig zu sein und nehmen ausreichend Flüssigkeit und Ruhe zu sich. Die Route wird durch die roten und weißen Schilder ( oder rot – weiße Markierungen an Bäumen oder Felsen ) markiert.

Ein detailliertes Programm ist beim Hausmeister erhältlich. Sie können in Sorico bei der Kirche von San – Miro starten (rechts vom Park etwa 100 Meter hinter der Kirche von Sorico, direkt hinter einer kleinen Brücke , befindet sich auf der linken Seite ein Weg der zu San – Miro führt ). Sie können auch in Montalto starten, direkt oberhalb von Gera Lario ( vom Park aus nach links , kurz vor der Brücke rechts nach Monte Mezzo , dem Weg bis zum Ende folgen, bei einer Gruppe Häuser ).

Bis zum Monte Mezzo wandern, oberhalb von Gera: Bei der Bar / Gelateria ” Olmo ” ( “kleine günstige Bar” ) die Straße ” Via Palaretto ” einschlagen und zwischen den Häusern und Weinbergen bergauf gehen.

Mit dem Auto nach San Bartolomeo: Vom Park aus links abbiegen. Unmittelbar vor der Brücke rechts Richtung Monte Mezzo. In der scharfen Kurve rechts Richtung Bugiallo. Biegen Sie rechts ab in Richtung San Bartolomeo. Parken beim Parkplatz an der Kirche (Ende der Straße). Verschiedene Wanderungen sind angezeigt.

Wanderung zum San Miro: Vom Park rechts abbiegen. Etwa 200 m nach der Kirche von Sorico nach links oben. Vor der Kirche von San Miro befindet sich am Weg entlang eine Heilquelle. In der Kapelle gibt es einen Schöpflöffel , mit dem man die ” wunden Punkte ” begießen kann.

Mit dem Auto nach Albonico: von Sorico zurück zur Brücke über den Mera , Richtung Albonico fahren. Parken auf dem Parkplatz. Kleines Dorf, am oberen Teil des Dorfes rechts , erst durch ein kleines Wäldchen. Rechts dem Berg entlang, weiter bis der Weg aufhört ( Elektrowerk ) und zurück. Auf halbem Weg linke Spur und Schildern folgen. Endet geradezu in einer Alpenwanderung.

Mit dem Auto nach Livo ( und weiter zu Fuß ): Richtung Menaggio fahren. Wenn Sie im Zentrum von Gravedona sind, biegen Sie rechts ab und folgen den Schildern bis Peglio und Livo. Vor Peglio ist eine Kirche mit Leichenhalle , mit reich geschmücktem Interieur. Es lohnt sich! Weiter bis Livo.

Wanderung nach Trezzone: Vom Park aus links, gleich nach der Brücke rechts abbiegen Richtung Trezzone. Der asphaltierten Straße zur Kirche folgen. Unterhalb der Kirche durch die Weinberge bis nach Trezzone.

Mountainbiken

Für Mountainbike-Strecken von Gera Lario oder in der Umgebung schauen Sie bitte auf der folgenden Seite www.casarina.com

Golf

Für Golfplätze in der Nähe können Sie auf den unten angegebenen Seiten mehr Informationen finden. Einer der schönsten Golfplätze in Europa ist Menaggio. Für Anfänger ist der Golfplatz von Sondrio interessant. Mieter von Sole Mio erhalten 20% Ermäßigung auf die Greenfee von

Sondiro : Valtellina Golf Club S.p.A. Via Valeriana , 29 / a 23010 Caiolo – Sondrio Tel: 0039 (0)342 354 009 Free – Fax: 0039 (0)342 354528

Golfplätze in der Umgebung

Bergamo Via Longoni 12 24030 Almenno S. Bartolomeo 0039 (0)35-640028/640707 Ganzjährig geöffnet, Dienstags geschlossen, 27 Löcher, 6.200 und 3.000 m, Leihausrüstung und Übungsstunde möglich.

Royal St. Anna (nur für Mitglieder anderer Vereine ) 22040 Annone die Brianza 0039(0)341-577551 Ganzjährig geöffnet, Dienstags geschlossen, 9 Löcher , 3.400 m, Leihausrüstung und Übungsstunde möglich.

Carimate Via Airoldi 2 22060 Carimate 0039(0)31-790226 Geöffnet vom 1. Februar bis 20. Dezember montags geschlossen, 18 Löcher, 5.725 m , Leihausrüstung und Übungsstunde möglich.

Menaggio & Cadenabbia Golf Club ( nur für Mitglieder von anderen Vereinen ) der schönste der Welt nach Meinung vieler. Via Golf 12 22010 Grandola e Uniti 0039(0)344-32103. Geöffnet vom 1. April bis 31. Oktober, Dienstags geschlossen, 18 Löcher, 5.277 m , Leihausrüstung und Übungsstunde möglich.

Circolo Golf Villa d’ Este Via Cantù 13 22030 Montorfano 0039(0)31-200200 Geöffnet vom 1. März bis zum 31. Dezember, täglich geöffnet , einschließlich Restaurant (das Restaurant ist montags geschlossen ) , 18 Löcher, 5.755 m , Leihausrüstung und Übungsstunde möglich.

Gleitschirmfliegen

Gleitschirmfliegen<br>ist bei gutem Wetter am Samstag- und Sonntagmorgen möglich. Die Abfahrt ist vom Yachthafen in Gera Lario. Wenn Sie als Passagier mit fliegen möchten, empfehlen wir im Voraus zu reservieren per Telefon 0041-786706261 Gratis (Deutsch).

 

Het meer

Aan de noordzijde van het Comomeer ligt het dorpje Gera Lario bij de delta van de Mera en Adda, die hier uitmonden in het beroemdste van de Italiaanse meren.

Bootjes op het meer 2

Het zachte klimaat aan het Comomeer wordt duidelijk geïllustreerd door de weelderige plantengroei, ten dele subtropisch, de wijngaarden en de bloemenpracht.

Dorpje aan het meerBoulevard 2

Voor waterliefhebbers biedt het meer alles wat men zich wensen kan. Zwemmers vinden er de juiste temperatuur, hengelaars een overweldigende visstand en de kinderen genieten van de langzaam aflopende zandoever (een grote uitzondering!). De omstandigheden zijn ideaal voor
(speed-)varen, vissen, waterskiën, zeilen en surfen.

Strand met bootjes 1

Der See

Auf der Nordseite des Comer Sees liegt das Dorf Gera Lario im Delta der Mera und Adda, die hier in einem der berühmtesten der italienischen Seen münden.

Bootjes op het meer 2

Das milde Klima am Comer See kennzeichnet sich durch die üppige Vegetation, teils subtropisch, mit Weinreben und Blumenpracht.

Dorpje aan het meerBoulevard 2

Für Wasserratten bietet der See alles, was man sich wünschen kann. Für Schwimmer hat er die richtige Temperatur, für Angler einen überwältigenden Fischbestand. Kinder genießen die sanft abfallenden Sandbänke (eine große Besonderheit). Die Bedingungen sind ideal für (Speed) Bootfahren, Angeln, Wasserski, Segeln und Surfensurfen.

Strand met bootjes 1

De omgeving

Tijdens uw verblijf is het zeer de moeite waard ook de omgeving van het Comomeer te bezichtigen. In de direkte omgeving van het park kunnen uitstekende wandeltochten worden gemaakt en kan men genieten van de rijke flora en fauna. Een bezoek aan de tuinen van de wereldberoemde Villa Carlotta is een ‘must’ (Tremezzo). Andere villa’s met prachtige tuinen zijn:

 • Villa Melvi (Bellaggio)
 • Villa Monastera en Villa Cypressa (Varenna)
 • Villa Balbionella (Lenno)
 • Villa Olmo en Villa d’Este (Cernobbio/Como)

Ook kan men de kleinere en grotere dorpjes bezoeken waar altijd wel ergens een markt is.

In ieder bungalow ligt een informatiemap met uiteenlopende informatie over het park en de omgeving.

Die Umgebung

Während Ihres Aufenthaltes , ist es sehr lohnend auch die Umgebung vom Comer See zu besichtigen. In der Nähe des Parks können Sie ausgezeichnete Wanderungen machen und von der reichen Flora und Fauna genießen. Ein Besuch in den Gärten der Welt berühmten Villa Carlotta ist ein Muss ( Tremezzo ). Andere Villen mit schönen Gärten sind:

 • Villa Melvi (Bellaggio)
 • Villa Monastera und Villa Cypressa (Varenna)
 • Villa Balbionella (Lenno)
 • Villa Olmo und Villa d’Este (Cernobbio/Como)

Lohnenswert sind auch die kleinen und größeren Ortschaften, wo es immer irgendwo einen Markt gibt.

In jedem Bungalow befindet sich eine Broschüre mit vielfältigen Informationen über den Park und die Umgebung.

Voor de kinderen

Het park is dankzij de ruime opzet en voldoende voorzieningen erg kindvriendelijk.

Watersport 3

 

Vooraan het park is een langzaam aflopende zandoever, die ook voor kleine kinderen erg veilig is. Er staan diverse speeltoestellen en er is een kinderbad (30 tot 60 cm diep, 6×12 meter) . Op het park is een tennistafel en een volleybalveld.

 

Speeltuig 5 met kinderen Voorterrein 7

Speeltuig gemeente

 

Naast het park ligt een vrij toegankelijk voetbalveld, basketbalveld en volleybalveld. Ook een tennisbaan, die kan worden gereserveerd in de kiosk naast de jachthaven.

Zwembad vna Gera Lario

 

 

Direct naast het park is het zwembad van de Gemeente Gera Lario en een surfschool. De surfschool verhuurt ook surfplanken, zeilbootjes en kano’s.

Für Kinder

Der Park ist aufgrund der großzügigen Einteilung und Ausstattung sehr kinderfreundlich.

Watersport 3

Vor dem Park befindet sich ein flach abfallender Sandstrand, der auch für kleine
Kinder geeignet ist. Es gibt mehrere Spielplätze und ein Kinderschwimmbecken
(30 bis 60 cm tief, 6 × 12 Meter). Der Park verfügt über eine Tischtennisplatte
und einen Volleyballplatz.

 

Speeltuig 5 met kinderen Voorterrein 7

Speeltuig gemeente

 

Neben dem Park ist ein frei zugänglicher Fußballplatz, Basketballfeld und Volleyballfeld. Auch ein Tennisplatz , der am Kiosk neben dem Yachthafen reserviert werden kann.

Zwembad vna Gera Lario

 

 

Direkt neben dem Park befindet sich das Schwimmbad der Gemeinde Gera Lario und eine Surfschule. Die Surfschule vermietet auch Surfbretter, Segelboote und Kanus.

Prijs & beschikbaarheid

Het seizoen 2016 in Sole Mio loopt van zaterdag 26 maart 2016 tot en met zaterdag 29 oktober 2016. Onze prijzen zijn in INCLUSIEF, dat wil zeggen inclusief bedlinnen, gas, licht en water, eindschoonmaak, WIFI en toeristenbelasting. Per boeking wordt €22,00 boekingskosten berekend.

Te boeken extra’s:

 • U kunt divers kindermeubilair reserveren tegen een huurprijs van €5,00 per stuk, per week. In het voorjaar van 26 maart tot 18 juni 2016 is het kindermeubilair (max. 2) gratis.
 • U kunt opgemaakte bedden bij aankomst bestellen. De kosten hiervoor bedragen €20,00 voor een 4P woning en €30,00 voor een 6P woning.
 • Indien u huisdieren (max. 2 en niet tussen 09 juli en 03 september) meeneemt wordt €35,00 extra schoonmaakkosten berekend.
 • Via het verhuurkantoor kunt een annuleringverzekering voor de huursom afsluiten. De kosten daarvan zijn afhankelijk van de huursom en vallen sinds 2013 onder het hoge BTW tarief van 21%. De voorwaarden kunt u hier lezen.

Gelieve de gewenste extra’s al bij de boeking op te geven.

Hieronder staan de prijzen en beschikbaarheid voor onze vier- en zes persoons bungalows vermeld. U kunt in de kalender alleen hele weken selecteren. Na selectie wordt de totale (week)huurprijs (exclusief extra’s) gepresenteerd.

Preis & Verfügbarkeit

In 2016 ist die Saison von Sole Mio von Samstag 26. März 2016 bis Samstag 29.Oktober 2016. Unsere Preise sind inklusive, d.h. inkl. Bettwäsche, Gas, Strom und Wasser, Endreinigung , W-LAN und Touristensteuern. 22,00 € Buchungsgebühr werden pro Buchung berechnet.

Verfügbare Extras:

 • Sie können verschiedene Kindermöbel für je 5,00 € pro Woche buchen. Im Frühjahr vom 26. März bis zum 18. Juni 2016 sind (max. 2) Kindermöbel kostenlos.
 • Sie können auch für bezogene Betten bei Ankunft wählen. Dies kostet € 20,00 für ein 4P-Haus und 30,00 € für ein 6P-Haus.
 • Wenn Sie Haustiere mitbringen ( max. 2 – nicht von 09.7 bis 03.9 2016) beträgt die extra Reinigung hierfür € 35,-.
 • Über das Vermietungsbüro können Sie eine Reiserücktrittsversicherung über die Mietsumme abschließen. Die Kosten sind abhängig von der Miete und fallen seit 2013 unter den hohen Steuersatz von 21%.

Bitte geben Sie die gewünschten Extras bereits bei der Buchung an.

Hier sehen Sie die Preise und Verfügbarkeit für unsere Vier-und Sechs -Personen-Bungalows. Sie können im Kalender nur ganze Wochen wählen. Nach der Auswahl wird der gesamte (Miet-) Wochenpreis sichtbar (ohne Extras).

6 persoonsbungalow

 

Woning 31

Woningen voorkant 1

De volgende bungalows zijn geschikt voor (maximaal) zes personen:

nr. 1, 3, 13, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 en 35.

Op de plattegrond kunt u de locatie van de woningen bekijken. De inventaris is compleet en heeft minimaal de volgende kenmerken:

Algemeen

 • Vrijstaand
 • Terras
 • Ongeveer 70 m2

 

Woonkamer

 • Zit- en eethoek
 • Nederlandse TV, DVD

 

Keuken

 • Magnetron
 • Oven
 • 4-pits gasfornuis
 • Vaatwasser
 • Koffiezetapparaat
 • Waterkoker
 • Koelkast

 

Buiten

 • Tuinmeubelen
 • Zonnescherm en/of parasol

 

Slapen

 • Drie slaapkamers
 • 6 bedden (2m)
 • Dekbedden+kussens

 

Sanitair

 • Toilet
 • Wastafel
 • Douche (geen bad)

 

Algemeen

 • Centrale verwarming
 • WIFI

 

 

6 Personen Bungalow

 

Woning 31

Woningen voorkant 1

Die folgenden Bungalows sind geeignet für (maximal) sechs Personen :

Nr. 1, 3, 13, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 und 35.

Auf der Karte sehen Sie die Lage der Häuser. Das Inventar ist vollständig und beinhaltet mindestens die folgenden:

Algemein

 • Freistehend
 • Terrasse
 • Etwa 70 m2

 

Wohnzimmer

 • Lounge-und Essbereich
 • Niederländisches TV, DVD

 

Küche

 • Mikrowelle
 • Backofen
 • Gasherd mit 4 kochstellen
 • Spülmaschine
 • Kaffeemaschine
 • Wasserkocher
 • Kühlschrank

 

Garten

 • Gartenmöbel
 • Markise und/oder Sonnenschirm

 

Schlafzimmer

 • Drei Schlafzimmer
 • 6 Betten (2m)
 • Bettdecken und Kissen

 

Badezimmer

 • WC
 • Waschbecken
 • Dusche (keine Badewanne)

 

Allgemein

 • Zentralheizung
 • W-LAN

 

4 persoons bungalow

 

Woningen voorkant 17Woningen voorkant 14

De volgende bungalows zijn geschikt voor (maximaal) vier personen:

nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 29, 31, 32 en 33.

Op de plattegrond kunt u de locatie van de woningen bekijken. De inventaris is compleet en heeft minimaal de volgende kenmerken:

Algemeen

 • Vrijstaand
 • Terras
 • Ongeveer 60 m2

 

Woonkamer

 • Zit- en eethoek
 • Nederlandse TV, DVD

 

Keuken

 • Magnetron
 • Oven / Combi-magnetron
 • 4-pits gasfornuis
 • Vaatwasser
 • Koffiezetapparaat
 • Waterkoker
 • Koelkast

 

Buiten

 • Tuinmeubelen
 • Zonnescherm en/of parasol

 

Slapen

 • Twee slaapkamers
 • 4 bedden (2m)
 • Dekbedden+kussens

 

Sanitair

 • Toilet
 • Wastafel
 • Douche (geen bad)

 

Algemeen

 • Centrale verwarming
 • WIFI

4 Personen Bungalow

 

Woningen voorkant 17Woningen voorkant 14

Die folgenden Bungalows sind geeignet für (maximal) vier Personen::

Nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 29, 31, 32 und 33.

Auf der Karte sehen Sie die Lage der Häuser. Das Inventar ist vollständig und beinhaltet
mindestens die folgenden:

Algemein

 • Freistehend
 • Terrasse
 • Etwa 60 m2

 

Wohnzimmer

 • Lounge-und Essbereich
 • Niederländisches TV, DVD

 

Küche

 • Mikrowelle
 • Backofen / Combi-Mikrowellke
 • Gasherd mit 4 kochstellen
 • Spülmaschine
 • Kaffeemaschine
 • Wasserkocher
 • Kühlschrank

 

Garten

 • Gartenmöbel
 • Markise und/oder Sonnenschirm

 

Schlafzimmer

 • Zwei Schlafzimmer
 • 4 Betten (2m)
 • Bettdecken und Kissen

 

Badezimmer

 • WC
 • Waschbecken
 • Dusche (keine Badewanne)

 

Allgemein

 • Zentralheizung
 • W-LAN

Parkreglement

Sole Mio Steen met ZonHieronder staat het parkregelement.

Aanvullende en practische informatie kunt u ook vinden onder het kopje Veelgestelde Vragen (FAQ), onder aan iedere pagina van deze website.

 

1. Bezoekers

Bezoekers dienen bij de beheerder te worden aangemeld.

2. Stilte

Ten behoeve van de medebewoners van het park dient geluidsoverlast te worden vermeden. Radio’s en andere instrumenten mogen buiten de bungalow niet hoorbaar zijn. Tussen 22.30 uur en 07.00 uur is in het park stilte geboden.

3. Motorvoertuigen

 Uit veiligheidsoverwegingen dient in het park het rijden met motorvoertuigen tot het hoogst noodzakelijke te worden beperkt. Er mag alleen stapvoets worden gereden. Auto’s dienen zo dicht mogelijk bij de eigen bungalow te worden geplaatst, bij voorkeur achter de bungalow. Campers en/of caravans en/of tenten worden niet toegelaten op het terrein van Sole Mio.

4. Afval

Voor lege flessen en ander afvalglas staan er glascontainers. Ander afval, dus ook verpakkingsmateriaal (bijv. dozen, etc.) dient in gesloten vuilniszakken ‘s morgens op het terras te worden geplaatst, waar het tussen 10.00 en 12.00 uur wordt opgehaald. Er wordt dan tevens een nieuwe vuilniszak verstrekt. Extra vuilniszakken zijn verkrijgbaar bij de beheerder.

5. Meubelair

Meubilair, dat in de bungalow thuishoort, dekens en matrassen, mogen niet op het terras of buiten de bungalow worden gebruikt. Voor dat doel is er tuinmeubilair aanwezig.

6. Waslijnen

Ter voorkoming van ongelukken mogen geen waslijnen buiten de bungalow worden aangebracht. In elke bungalow is een wasdroogrek aanwezig.

7. Schade

Schade aan huisraad, servies, glaswerk, e.d. dient aan de beheerder te worden gemeld en met hem te worden verrekend. Er kan dan voor vervanging of reparatie worden gezorgd, zodat de volgende bewoners van de bungalow over een volledige inventaris kunnen beschikken.

Het aanleggen van open vuren en/of het graven van kuilen op ons park is niet toegestaan.

8. Roken en huisdieren

Binnen in de woningen is roken niet toestaan. Huisdieren worden in het hoogseizoen niet in het park toegelaten. Buiten het hoogseizoen mogen zij wel in het park verblijven, mits zij aangelijnd worden gehouden. Honden dienen buiten het park te worden uitgelaten. eventuele (honden)uitwerpselen dienen direct te worden opgeruimd. Per huis is een maximum van twee huisdieren toegestaan. Ten behoeve van de extra schoonmaakkosten wordt € 35,– [2016] per boeking berekend.

9. Openingstijden receptie

De receptie zal normaliter dagelijks geopend zijn. Openingstijden zijn vermeld bij de beheerderswoning.

10. Extra faciliteiten

Tegen vergoeding kan men tijdens de openingsuren gebruik maken van de wasmachine en droogtrommel. Tijdens het verblijf kan men kinderstoel, kinderbed en box huren (indien nog voorradig).

11. Vertrek, afrekening en schoonmaak

De te betalen kosten (bijv. was, huur kinderbedje of lakenpakketten, eventuele schade e.d) dienen de dag voor vertrek (voor sluitingstijd van de receptie) met de beheerder te worden afgerekend. De bungalow moet op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur v.m. opgeruimd en veegschoon te worden achtergelaten. Er mogen géén etenswaren worden achtergelaten.

Bedlinnen kunt u op de dag van vertrek op het terras achterlaten. De voordeursleutel en het enquêteformulier kunt u afgeven bij de beheerder of in de brievenbus doen.

12. Aansprakelijkheid

De vereniging, die het park beheert, is niet aansprakelijk voor in het park opgelopen letsel of schade.

13. Algemeen 

In het park dient men zich te gedragen volgens gangbare normen van openbare orde en zedelijkheid.

Parkregeln

Sole Mio Steen met ZonHier finden Sie die Parkregeln.

Zusätzliche und praktische Informationen finden Sie auch im Abschnitt Häufig gestellte Fragen (FAQ), die auf jeder Seite der Website unten stehen Häufig gestellte Fragen (FAQ).

 

1. Besucher

Besucher müssen beim Hausmeister angemeldet werden.

2. Ruhe

Mit Rücksicht auf die Mitbewohner des Parks sollte Lärm vermieden werden. Radios und andere Instrumente dürfen außerhalb des Bungalows nicht hörbar sein. Von 22:30 bis 07:00 Uhr herrscht Ruhe im Park.

3. Kraftfahrzeuge

Aus Sicherheitsgründen sind Fahrzeuge im Park nur aus besonderen Gründen erlaubt und ausschließlich im Schritttempo. Autos sollten vorzugsweise hinter und so nah wie möglich beim privaten Bungalow parken. Wohnmobile und / oder Wohnwagen und / oder Zelte sind auf dem Gelände von Sole Mio nicht erlaubt.

4. Abfall

Für leere Flaschen und andere Abfälle aus Glas gibt es Glascontainer. Andere Abfälle – in geschlossenen Müllsäcken -, einschließlich Verpackungen (wie z.B. Kartons etc.) werden morgens zwischen 10.00 und 12:00 Uhr von Ihrer Terrasse abgeholt. Sie erhalten dann auch direkt einen neuen Müllsack. Extra Müllsäcke sind beim Hausmeister erhältlich.

5. Möbel

Möbel, Decken und Matratzen die zum Bungalow gehören, dürfen nicht auf der Terrasse benutzt werden. Zu diesem Zweck sind Gartenmöbel vorhanden.

6. Wäscheleinen

Um Unfälle zu vermeiden dürfen keine Wäscheleinen außerhalb des Bungalows angebracht werden. In jedem Bungalow steht
ein Wäscheständer zur Verfügung.

7. Schäden

Schäden an Möbeln, Geschirr, Gläser , usw. sollten beim Hausmeister gemeldet und mit ihm beglichen werden. So kann Ersatz oder Reparatur gewährleistet werden, damit den nächsten Bewohnern des Bungalows das vollständige Inventar zur Verfügung steht.

Offenes Feuer und / oder das Graben von Löchern in unserem Park ist nicht erlaubt.

8. Rauchen und Haustiere

Rauchen in der Wohnung ist nicht erlaubt. Haustiere sind in der Hochsaison im Park nicht erlaubt. Außerhalb der Hochsaison sind sie erlaubt, müssen aber an der Leine geführt werden. Hunde sollten außerhalb des Parks ausgeführt werden, alle (Hunde-) Kot muß sofort beseitigt
werden. Pro Haus sind maximal zwei Haustiere erlaubt. Aufgrund der zusätzlichen Reinigung werden € 35 , – [ 2016 ] extra pro Buchung berechnet.

9. Rezeptionsöffnungszeiten

Der Empfang ist normalerweise täglich geöffnet. Öffnungszeiten sind an der Hausmeisterwohnung vorhanden.

10. Zusätzliche Einrichtungen

Gegen Gebühr können Sie die Waschmaschine und den Trockner während der Öffnungszeiten benutzen. Während des Aufenthaltes sind Hochstuhl, Kinderbett und Laufstall (falls noch vorhanden) zu mieten.

11. Abfahrt, Bezahlung und Reinigung

Die entstandenen Kosten (wie z. B. Miete Kinderbett oder Bettwäsche, Schäden , etc.) , müssen am Tag vor der Abreise ( vor der Schließung der Rezeption) mit debeim Verwalter bezahlt sein. Der Bungalow muss am Tag der Abreise bis spätestens 10.00 Uhr ordentlich und besenrein verlassen werden. Es dürfen keine Lebensmittel im Bungalow bleiben.

Bettwäsche können Sie am Tag der Abreise auf der Terrasse hinterlassen. Den Schlüssel von der Eingangstür und den Fragebogen können Sie beim Hausmeister abgeben oder in den Briefkasten werfen.

12. Haftung

Die Parkverwaltung haftet nicht für Verletzungen oder Schäden im Park.

13. Allgemein 

Im Park gelten die anerkannten Verhaltensregeln der öffentlichen Ordnungn.

Ligging van vakantiepark Sole Mio

Vakantiepark Sole Mio ligt aan het noordelijkste gedeelte van het Comomeer en is daardoor zonnig gelegen. Het ligt in het dorp Gera Lario in het gebied waar de rivieren de Adda en de Mera in het meer uitmonden.

Villaggio “Sole Mio”
Via (Parco) Sole Mio 15
22010 Gera Lario, Italia
Tel. (+39)-034484180

Sommige routeplanners gebruiken als adres: Via Parco Sole Mio 15.

Gera Lario is in Google Earth op de volgende coordinaten te vinden: 46° 10′ 12,51″ N  en 9° 22′ 27,26″ E

loading map - please wait...

Locatie 46.170172, 9.374599

loading map - please wait...

Ligging 46.171600, 9.375100

Lage vom Ferienpark Sole Mio

Ferienpark Sole Mio liegt am nördlichen Ufer des Comer Sees und ist daher sonnig gelegen. Es befindet sich in der Ortschaft Gera Lario, im Gebiet wo die Flüsse Adda und Mera in den See münd.

Villaggio “Sole Mio” Via (Parco) Sole Mio 15 22010 Gera Lario, Italia Tel. (+39)-034484180

Einige Routenplaner verwenden als Adresse: Via Parco Sole Mio 15.

Gera Lario ist in Google Earth zu finden unter: 46° 10′ 12,51″ N  en 9° 22′ 27,26″ E

loading map - please wait...

Locatie 46.170172, 9.374599

loading map - please wait...

Ligging 46.171600, 9.375100

Plattegrond van bungalowpark Sole Mio.

Hieronder ziet u de indeling van bungalowpark Sole Mio. U kunt met de muis over de woningen bewegen, de bungalows in het geel zijn 4-persoons bungalows. De bungalows in het paars zijn 6-persoons bungalows. De bungalows 5 en 34 worden niet verhuurd.

 

Plan vom Bungalowpark Sole Mio.

Hier finden Sie die Einteilung vom Bungalowpark Sole Mio. Sie können mit Ihrer Maus über die Häuser fahren, Bungalows in gelb sind Vier-Personen-Bungalows. Die Bungalows in lila sind 6-Personen-Bungalows. Die Bungalows 5 und 34 werden nicht vermietet.

 

De faciliteiten van Sole Mio

Sole Mio beschikt over 35 stenen bungalows, een bootopslag, algemene opstallen en een beheerderswoning. Bij de botenopslag is ook de centrale lokatie voor het afgeven van huis- en snoeiafval. Afval wordt sinds kort gescheiden verzamend in gekleurde containers, waarop het toegestane afval staat vermeld/afgebeeld.

Op het hele park is WIFI beschikbaar. Een toegangscode kunt u zonder kosten bij de beheerder vragen. Daarnaast is achterin het park nog een speciaal internet huisje aanwezig, waar u rustig met een notebook en een netwerkkabel kunt internetten.

Het park beschikt over een centrale was- en drooggelegenheid (tegen betaling). Gebruik kunt u via de beheerder regelen. het park stelt tevens tegen borg een BBQ beschikbaar en tegen betaling kindermeubilair, zoals een kinderbed, -stoel of box.

Kinderen achter tractor 4

Iedere morgen rijdt de beheerder langs de woningen en haalt uw vuilniszak op (als u die op het terras heeft neergezet). U ontvangt dan ook weer een nieuwe vuilniszak. Hij wordt hierbij altijd enthousiast geholpen door onze jonge gasten, die dit ritje graag meemaken.

Het park beschikt over een aantal kinderspeeltuigen op het ruime voorterrein, waar ook ons peuterbad zich bevindt.

Speeltuig 3Kinderbad 3

Tevens is hier de gelegenheid voor tafeltennis en voetbal spelen. Direct naast ons park zijn ruime sportvoorzieningen, inclusief een overdekte tennishal, openlucht tennisbanen, een basketbal- en sportveld, een reacreatie veld met cafetaria en natuurlijk de mooie haven van Gera Lario.

Kiosk zwembad 1     Boten haven 2Naast ons park ligt het wat grotere zwembad van de Gemeente Lario (tegen betaling).

Zwembad gemeente 1

In de directe omgeving van ons park kunt u ook: fietsen/mountainbikes huren, zeilboten en surfplanken huren en zijn er surf-, zeil-en kitesurfscholenKitesurfing in Gera Lario

Sportschool 1Sportschool 3

Recentlijk is het wandel- en fietspad langs het meer aanmerkelijk uitgebreid richting de naastliggende dorpjes – een echte aanrader.

Vanaf Monte Alto 1205 meter hoogte, in de nabijheid van Sole Mio is gelegenheid tot parasailing (=paragliden) (te regelen via de beheerders).

Die Anlage von Sole Mio

Sole Mio verfügt über 35 gemetzelte Bungalows, eine Bootslagerhaus, allgemeine Gebäude und eine Hausmeisterwohnung . In der Nähe vom  Bootslagerhaus befindet sich  auch der zentrale Sammelpunkt  für die Entsorgung von Haus- und Gartenabfall. Der Abfall wird seit  kurzem getrennt und kommt in  farbige Container, auf denen der erlaubte Abfall angezeigt ist.

Auf dem ganzen Park ist W-LAN verfügbar. Den Zugangscode erhalten Sie kostenlos beim Hausmeister. Darüber hinaus befindet
sich am Ende des Parks  ein spezielles Internet-Haus, wo Sie mit Notebook und Netzwerkkabel  in Ruhe im Internet surfen können.

Der Park verfügt über einen zentralen Wasch-und Trockenraum (gebührenpflichtig). Benutzung ist über den Hausmeister möglich. Gegen Kaution ist auch ein Grill erhältlich  und Kindermöbel, wie z.B. ein Kinderbett, Hochstuhl oder Laufstall (gebührenpflichtig.

Kinderen achter tractor 4

Jeden Morgen holt der Hausmeister Ihren Abfall ab (bitte auf die Terrasse stellen). Sie erhalten dann direkt einen neuen Müllsack . Er wird immer gerne von unseren jungen Gästen unterstützt, die diese Fahrt  gerne miterleben.

Der Park verfügt über einen Kinderspielplatz  auf dem großen  Vorplatz , wo sich auch unser Planschbecken befindet.

Speeltuig 3Kinderbad 3

Es besteht auch die Möglichkeit zum Tischtennis und Fußball spielen. Direkt neben unserem Park sind zahlreiche Sportmöglichkeiten, darunter eine überdeckte Tennishalle, Tennisplätze im Freien , ein Basketball- und Sportplatz, ein Freizeitfeld mit Cafeteria und natürlich der schöne Hafen von Gera Lario.

Kiosk zwembad 1     Boten haven 2Neben unserem Park befindet sich auch das  größere Schwimmbad der Gemeinde Lario (gegen Gebühr).

Zwembad gemeente 1

In unmittelbarer Nähe des Parks  können Sie auch: Fahrrad / Mountainbike, Segelboote und Surfbretter mieten und befindet sich eine Surf- , Segel- und Kitesurfe-SchuleKitesurfing in Gera Lario

Sportschool 1Sportschool 3

Aktuell wurden die Wander-und Radwege entlang des Sees in Richtung der benachbarten Dörfer ausgebaut – sehr empfehlenswert.

Von Monte Alto 1205 Meter Höhe, in der Nähe von Sole Mio besteht die Gelegenheit zum  Parasailing ( = Gleitschirm) (vom Hausmeister zu buchen).

Beheer

Het bungalowpark wordt al weer enige jaren succesvol beheerd door het Nederlandse paar Richard van Venetien en Nathalie Tortarolo, dat permanent op het park woont. Zij staan de bewoners met raad en daad bij en kunnen adviezen geven over de vele bezienswaardigheden in de omgeving.

Sole Mio Infobord bij ingangDe openingstijden van de receptie vindt u bij de beheerderswoning.

Daar is ook een informatiebord, waarop actuele informatie over  evenementen in de omgeving wordt aangegeven. De beheerders beschikken ook over de geldende regelingen van het openbaar vervoer en de veerdiensten op het meer. Ook kunt u er terecht voor informatie over (berg)wandelingen en activiteiten in de omgeving zoals het huren van een (motor)boot of tennisbaan, paardrijden, parasailing, kartbaan, etc.

Sole Mio Toegang receptie en slagboomVia de beheerders kunt u ook gebruik maken van de centrale was- en droogfaciliteiten op ons park (tegen betaling) of een schone en goed werkende BBQ lenen (met borg).

Het beheer regelt ook het dagelijks ophalen van afval bij uw woning en het verstrekken van een nieuwe afvalzak.

Voor informatie over dokter, ziekenhuis of bij problemen met uw auto kunt u natuurlijk bij hen terecht.

Verwaltung

Der Park wird bereits seit mehreren Jahren erfolgreich von dem holländischen Ehepaar Richard van Venetien und Nathalie Tortarolo geführt, die hier das ganze Jahr über wohnen. Sie unterstützen die Bewohner mit Rat und Tat und geben gerne Ratschläge für die vielen Sehenswürdigkeiten in der Gegend.

Sole Mio Infobord bij ingangDie Öffnungszeiten der Rezeption sind bei der Hausmeisterwohnung angegeben.

Es befindet sich ebenfalls eine Informationstafel, wo aktuelle Informationen über
Veranstaltungen  in der Umgebung angezeigt werden. Der Hausmeister besitzt auch den geltenden Zeitplan der öffentlichen Verkehrsmittel und der Fähre vom See. Sie erteilen auch Informationen über (Berg-) Wanderungen und Aktivitäten in der Umgebung wie  (Motor-) Boot  mieten oder Tennis, Reiten, Parasailing,
Go-Kart usw.

Sole Mio Toegang receptie en slagboomMit Hilfe des  Hausmeisters können Sie auch den zentralen Wasch-und Trockenraum  auf unserem Park (gebührenpflichtig) benutzen oder sich einen sauberen und gut funktionierenden Grill ausleihen  (gegen Kaution).

Der Hausmeister sorgt auch für die tägliche Abholung von Abfällen bei Ihrem Haus und gibt Ihnen  neue Abfallsäcke.

Für Informationen über Arzt, Krankenhaus oder Probleme mit Ihrem Auto können Sie sich jederzeit an ihn wenden.

Vakantiepark aan het Comomeer – Sole Mio

In het lieflijke dorpje Gera Lario in de noordelijke punt van het Comomeer in Italië, ligt het Nederlandse bungalowpark ‘Sole Mio’.

Dit unieke vakantiepark ligt direkt aan het Comomeer. Gera Lario en het bungalowpark worden gekenmerkt door rust en stilte, zelfs in het hoogseizoen. Dit komt mede omdat Gera Lario geen toeristisch centrum is. De berg op de foto hieronder is de Monte Legnone (2609 meter). De Monte Legnone ligt aan de overkant van het meer recht tegenover het park en biedt vanaf het park een prachtig uitzicht. Ervaren wandelaars kunnen probleemloos de top bereiken.

Woning 31Het park bestaat uit ruime, stenen bungalows voor (maximaal) 4 of 6 personen. Deze woningen zijn voorzien van alle comfort en vormen uw uitvalsbasis voor een perfect verblijf in Italië. Een vaatwasser, WIFI in de woning en satelliet TV (met alle Nederlandse zenders) zijn standaard.

Op loopafstand van het park zijn enige winkels waar de meeste dagelijkse boodschappen gedaan kunnen worden.  Op een afstand van 10 minuten rijden bevindt zich een mega supermarkt, Iperal fuentes, waar al het denkbare (food en non-food) te vinden is.   Uiteraard zijn er vele goede restaurants in de nabijheid van het park.

Woningen voorkant 15Voorterrein 6

 

Reizen naar vakantiepark Sole Mio aan het Comomeer

Sole Mio is goed in 1 dag vanuit Nederland te bereiken met de auto. De afstand vanaf Utrecht is ongeveer 1.000 km. De meest gebruikte routes zijn:

Arnhem – Oberhausen – Frankfurt – Bazel – Gotthard – Lugano – Menaggio – Gera Lario

Utrecht – Arnhem – Oberhausen – Frankfurt – Karlsruhe -Stuttgart – Ulm – Splügen pass (zomer) – Gera Lario

Breda – Antwerpen – Brussel – Luxemburg – Strassbourg – Bazel – Gotthard – Lugano – Menaggio – Gera Lario

U kunt uw route verder uitstippelen via Google Maps.

 

Ferienpark am Comer See – Sole Mio

In dem schönen Dorf Gera Lario an der Nordspitze des Comer Sees in Italien, liegt der niederländische Bungalowpark ‘Sole Mio’.

Dieser einzigartige Bungalowpark liegt direkt am Comer See. Gera Lario und der Bungalowpark kennzeichnen sich durch Ruhe und Stille, selbst in der Hochsaison. Dies liegt teilweise daran, das Gera Lario kein touristisches Zentrum ist. Der Berg auf dem Foto hier unten ist der  Monte Legnone (2609 Meter).  Der Monte Legnone befindet sich gegenüber  vom Park und auf der gegenüberliegenden Seite vom  See und bietet Ihnen einen herrlichen Blick vom Park aus. Erfahrene Wanderer können problemlos die Spitze erreichen.

Woning 31Der Park besteht aus geräumigen gemetzelten Bungalows für (maximal) 4 oder 6 Personen. Diese Häuser sind mit allem Komfort ausgestattet und sind ein idealer Ausgangspunkt für Ihren Aufenthalt in Italien. Ein Geschirrspüler, Sat-TV (mit allen niederländischen Kanälen) und W-LAN  im Haus sind Standard.

Nur wenige Gehminuten vom Park befinden sich Geschäfte, in denen Sie Ihre täglichen Einkäufe machen können . Ca.  10 Autominuten entfernt gibt es einen XXL-Supermarkt, Iperal Fuentes, wo alles (Food und Non-Food) zu finden ist. Selbstverständlich  gibt es viele gute Restaurants in der Nähe des Parks.

Woningen voorkant 15Voorterrein 6

 

Die Reise zum bungalowpark Sole Mio

Sole Mio ist in einem Tag prima mit dem Auto zu erreichen. Die Entfernung von Utrecht beträgt  1.000 km. Die am häufigsten verwendeten  Routen  sind:

Arnhem – Oberhausen – Frankfurt – Bazel – Gotthard – Lugano – Menaggio – Gera Lario

Utrecht – Arnhem – Oberhausen – Frankfurt – Karlsruhe -Stuttgart – Ulm – Splügen pass (zomer) – Gera Lario

Breda – Antwerpen – Brussel – Luxemburg – Strassbourg – Bazel – Gotthard – Lugano – Menaggio – Gera Lario

Sie können Ihre Route mit Google Maps weiter bearbeiten Google Maps.

 

Vakantiepark Sole Mio: genieten van zon, water en rust….

Welkom op de site van ons mooie bungalowpark ‘Sole Mio’, direct gelegen aan het Comomeer in het rustieke plaatsje Gera Lario. Een verblijf op ons vakantiepark staat garant voor een gezellige tijd, waarbij U compleet tot rust komt.

Woningen voorkant 1De 35 ruime stenen bungalows staan verspreid over het 40.000 m2 grote terrein, wat rust en privacy garandeert en zijn uigerust met vaatwasser, NL SAT TV, ruime terrassen, WIFI en centrale verwarming).

Ons Nederlandse beheerdersechtpaar slaagt er al jaren in u een onvergetelijke tijd te bezorgen.

Kinderen achter tractor 3

Het vakantiepark is uitermate geschikt voor watersporters, mountainbikers, racefietsers, golfers, wandelaars en levensgenieters.

In de oude dorpjes en steden kunt door de smalle steegjes wandelen en op de terrasjes aan het water heerlijk lunchen of dineren. Ook voor de kinderen is er van alles te doen: peuterbad, speeltoestellen, voetbalveldje en op 100 meter afstand is het gemeentelijke zwembad (half juni – half september). Kortom genieten van al het goede dat Italie te bieden heeft.

Welkom aan het Comomeer op ons vakantiepark Sole Mio.

We hopen U te mogen begroeten op ons schitterende park voor een onvergetelijke
vakantie(ervaring).

U kunt Villagio “Sole Mio” ook op Facebook bezoeken/volgen:

Haven 3Zwembad gemeente 2

Voor de kinderen

Vakantiepark Sole Mio is ideaal voor families met kleine kinderen. Voor de kleinsten is er een peuterbad. Daarnaast zijn er een leuke speeltuin en een groot speelveld. Natuurlijk biedt ook het strand voldoende speel mogelijkheden.

Kindvriendelijk Sole Mio

Bekijk de bungalows

Op Sole Mio staan twee type bungalows. Kies uit een bungalow voor 4 personen of voor een bungalow voor 6 personen.

Bekijk de bungalows

Sole Mio: Genießen Sie die Sonne, Wasser und Ruhe….

Willkommen auf der Website von unserem schönen Bungalowpark  ‘Sole Mio’, direkt am Comer See in dem schönen Ort Gera Lario. Ein Aufenthalt in unserem Resort garantiert Ihnen eine wunderschöne Zeit, hier kommen Sie völlig zur Ruhe.

Woningen voorkant 1Die 35 geräumigen gemetzelten Bungalows verteilen sich über 40.000 m2 Fläche, die Ruhe und Privatsphäre garantieren und sind  mit Geschirrspüler, SAT-TV (NL&DU), großzügige Terrasse, W-LAN und Zentralheizung ausgestattet.

Unser niederländisches Hausmeisterpaar versteht es  bereits seit Jahren bestens, um den Gästen eine unvergessliche Zeit zu gestalten.

Kinderen achter tractor 3

Der Park ist ideal für Wassersportler, Mountainbiker, Rennradfahrer, Golfer, Wanderer und Lebensgenießer.

In den alten Dörfern und Städten können Sie durch die engen Gassen schlendern und auf den Terrassen am Wasser entlang Ihr Mittag-oder Abendessen genießen. Auch für die Kinder gibt es jede Menge zu erleben: Planschbecken, Spielplatz, Fußballplatz und 100 Meter entfernt befindet sich das städtische Schwimmbad (Mitte Juni – Mitte September geöffnet). Kurzum, genießen Sie all das Gute, was Italien zu bieten hat.

Wir hoffen Sie in unserem schönen Park zu einem unvergesslichen Urlaub (Erfahrung) begrüßen zu dürfen.

Folgen Sie Villagio “Sole Mio” auf Facebook:

Haven 3Zwembad gemeente 2

Voor de kinderen

Vakantiepark Sole Mio is ideaal voor families met kleine kinderen. Voor de kleinsten is er een peuterbad. Daarnaast zijn er een leuke speeltuin en een groot speelveld. Natuurlijk biedt ook het strand voldoende speel mogelijkheden.

Kindvriendelijk Sole Mio

Bekijk de bungalows

Op Sole Mio staan twee type bungalows. Kies uit een bungalow voor 4 personen of voor een bungalow voor 6 personen.

Bekijk de bungalows

De ruime, vrijstaande bungalows op Sole Mio

Op het terrein van ongeveer 40.000 m2 staan 34 bungalows, de botenopslag en de woning van de beheerder.  De 34 bungalows in het park zijn vrijwel allemaal eigendom van Nederlanders.

Alle bungalows (4- en 6-persoons) zijn vrijstaand en staan in een ruim opgezet park. Gemiddeld staat iedere bungalow op meer dan 1.000 m2 vrije grond, waardoor het park een grote rust uitstraalt. Vrijwel alle bungalows hebben een of meer hoge schaduwbomen in de buurt. Rond de bungalow is er toch altijd voldoende ruimte om te zonnen. Het park is vanwege zijn overzichtelijkheid uiterst kindervriendelijk. Uitzonderlijk is ook dat het meer bij het park langzaam dieper wordt, ideaal voor kleinere kinderen.

Woningen voorkant 10

De afstand van de bungalows naar het meer varieert van ongeveer 30 tot 150 meter. Het park grenst direct aan het meer; er hoeft dus geen weg overgestoken te worden. Langs het meer is een mooie boulevard.

De vrijstaande stenen bungalows zijn praktisch en compleet ingericht: een voorwaarde voor een zorgeloos verblijf. Naast een woonkamer en keuken (al of niet open) zijn er 2 (4 persoons) of 3 (6 persoons) slaapkamers (bedden van 2m lengte) en een badkamer met douche (geen bad) en toilet. Iedere bungalow heeft een zonneterras met voldoende tuinmeubelen, zonwering of parasol, waaronder meestal ook een houten picknickbank.

Woningen voorkant 12Omdat alle woningen het eigendom zijn van particuliere eigenaren, zijn er beperkte onderlinge verschillen tussen de woningen. Alle woningen voldoen echter aan de eisen die door de Vereniging gesteld worden aan de woning en aan het inventaris. Iedere bungalow wordt daartoe jaarlijks gecontroleerd door het beheer en de inspectiecommissie om de goede kwaliteit van de woning en het inventaris zeker te stellen.

In de keuken is een keukenmeubel met gasfornuis (aardgas), oven, koelkast, magnetron, waterkoker, koffiezetapparaat en voldoende servies en kookgerei. Alle bungalows hebben een vaatwasser.

Alle huisjes beschikken over TV met satellietontvangst, dus ook met alle gangbare Nederlandse zenders, en met een DVD speler.

Woning 29

In het hele park en in alle bungalows is WIFI gratis beschikbaar, U kunt uw notebook of smartphone met wireless internet dus gewoon meenemen en gebruiken.

Afhankelijk van het type zijn de bungalows te bewonen door maximaal 4 of 6 personen. Een extra baby tot maximaal 2 jaar is toegestaan.

Huisdieren (max. 2) zijn alleen in het voor- en naseizoen toegestaan in slechts een beperkt aantal bungalows. Roken in de bungalows is niet toegestaan.

Woningen voorkant 5

Alle bungalows beschikken over centrale verwarming, waardoor in het voorjaar en najaar een aangenaam verblijf wordt gegarandeerd.

In elke bungalow ligt een zeer uitgebreide map met informatie over het park, dorp en wijde omgeving, wandelroutes, autotrips, winkels, eetgelegenheden, etc.

4 persoons bungalow

De bungalow is geschikt voor maximaal 4 personen en beschikt over twee slaapkamers. Elke bungalow heeft een ruim zonneterras met voldoende tuinmeubelen.

4 persoons bungalow

6 persoons bungalow

De 6 persoons bungalow biedt plaats aan maximaal 6 personen. De bungalow heeft drie slaapkamers, een woonkamer, keuken en badkamer. Daarnaast is er een ruim terras.

6 persoons bungalow

Die geräumigen, freistehenden Bungalows bei Sole Mio

Der Park ist etwa 40.000 m2 groß und beinhaltet 34 Bungalows, Bootslagerhaus und Hausmeisterhaus. Die 34 Bungalows im Park sind fast alle von niederländischen Besitzern.

Alle Bungalows (4 – und 6 -Personen) sind freistehend und befinden sich in einer weitläufigen Parkanlage. Im Durchschnitt steht hat jeder Bungalow über 1.000 m2 Grünfläche , so dass der Park viel Ruhe ausstrahlt. Fast alle Bungalows verfügen über eine oder mehrere hohe Schattenbäume in der Nähe. Rund um den Bungalow gibt es immer genug Platz zum Sonnenbaden. Der Park ist wegen seiner Übersichtlichkeit äußerst kinderfreundlich. Außergewöhnlich ist auch, dass das Ufer des Sees im Park flach ablaufend ist, was ideal für kleinere Kinder ist.

Woningen voorkant 10

Die Entfernung der Bungalows zum See variiert von etwa 30 bis 150 Metern. Der Park grenzt direkt an den See, man muss keine Straße überqueren. Entlang des Sees befindet sich eine schöne Promenade.

Die freistehenden Bungalows sind funktionell und komplett ausgestattet: eine Voraussetzung für einen unbeschwerten Aufenthalt. Neben dem Wohnzimmer und Küche (offen oder geschlossen) gibt es 2 (4 Personen) oder 3 (6 Personen) Schlafzimmer (Betten von 2m Länge) und ein Bad mit Dusche (keine Badewanne) und WC. Jeder Bungalow verfügt über eine Sonnenterrasse mit ausreichend Mobiliar , Markise oder Sonnenschirm, darunter meistens eine hölzerne Picknick-Bank.

Woningen voorkant 12Da alle Wohnungen von privaten Eigentümern sind, gibt es nur wenige kleine Unterschiede zwischen den Häusern. Allerdings erfüllen alle Wohnungen und das Inventar die Anforderungen die die Verwaltung stellt. Jeder Bungalow wird somit jährlich von der Verwaltungs-und Inspektionskommission geprüft, um eine gut Qualität der Wohnung und vom Inventar sicherzustellen.

In der Küche ist eine Küchenzeile mit Gasherd ( Gas) , Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher , Kaffeemaschine und ausreichend Geschirr und Kochutensilien. Alle Bungalows verfügen über eine Spülmaschine.

Alle Häuser besitzen ein TV mit Satellitenempfang, mit allen wichtigen niederländischen Fernsehsendern und einem DVD-Spieler.

Woning 29

Im gesamten Park und in allen Bungalows ist kostenlos W-LAN verfügbar, Sie können Ihr Notebook oder Smartphone mit WLAN benutzen.

Abhängig vom Haustyp sind die Bungalows mit 4 oder 6 Personen zu bewohnen. Ein zusätzliches Baby bis 2 Jahre ist erlaubt.

Haustiere (max. 2 ) sind nur in der Nebensaison erlaubt und nur einer begrenzten Anzahl von Bungalows. Rauchen in der Wohnung ist nicht erlaubt.

Woningen voorkant 5

Alle Bungalows verfügen über eine Zentralheizung , die im Frühjahr und Herbst einen angenehmen Aufenthalt garantiert.

In jedem Bungalow befindet sich ein sehr umfangreiches Verzeichnis mit Informationen über den Park , das Dorf und die Umgebung, Wanderungen, Fahrten , Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, usw.

Guestbook is closed